ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ ΧΕΡΣ ΑΙΜΟΥ ΙΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΡΩΜΑΪΚΑ

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ


ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ  ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ  ΜΑΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  ,ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.


ΕΔΩ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΩΝΤΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ .ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΑΝΑΝΓΩΣΤΗ ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ  ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ.[θ]εο[ί]ἐπὶ Ἰσαίου Ἐλαφηβολιῶνος πέμπτει ἱσταμένου· Νικοκράτης Ἀρχεμάχου Φηγαιεὺ[ς]
εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ βουλευταὶ τῆς Αἰγεῖδος [v] [φ]υλῆς οἱ ἐπὶ Διοτίμου ἄρχοντος καλῶς
[κ]αὶ δι[κα]ίως ἐβούλευσαν καὶ ἐπρυτάνευσ-[α]ν τὴν πρυτανεία[ν] ἣν ἔλαχον καὶ διὰ τα[ῦ]-
[τα] αὐτοὺς ἡ βουλὴ καὶ ὁ δ[ῆμος] ἐσστεφά[ν]ωσαν χρ[υσ]ῶι στε[φάν]ωι [κατὰ τὸν ν]όμο[ν],
[ἀ]γαθεῖ τύχει δεδόχ[θ]αι [τῆι φυλῆι ἐπαινέ][σ]αι τοὺς βουλευτὰ[ς] τῆ[ς Αἰγεῖδος φυλῆς τοὺ]-
[ς] ἐπὶ Διοτίμου ἄ[ρχ]ο[ντος καὶ στεφανῶσαι]αὐτοὺς χρυσῶι στε[φάνωι κατὰ τὸν νόμον]
[φ]ιλοτιμίας ἕνεκα [τῆς εἰς τὴν φυλήν, δοῦναι]δὲ αὐτοῖς [κ]αὶ ε[ἰς θυσίαν τοὺς ἐπιμελητὰς][τ]οὺς ἐπιμελησ[ομένους τῆς φυλῆς


 [τῆι Ἀθηνα]ί̣αι  ἀνέθεσαν πρυτάνες Ἐρεχθηίδος ν̣ι̣κ̣[ήσαν]τ̣ες ἐπ’ Εὐκτήμονος ἄρχοντοςΛα̣[μπτρῆς] κα[θ]ύπ ⋮Τ̣ι̣μ̣οκ̣λ̣[ῆς Τι]μ̣οκ ⋮
5
․[— — —]ς
[— — — —]ς̣
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
10
․[— — —]
  lacuna
col. II.11
Ἀγρυλεῆς καθύπ ⋮
Ἔνδιος
Θοκλείδης
Κηδοί
15
Θ̣υμοτέλης
[Π]αντελ[ίδ]ης
[Ἀν]αγυρά̣[σ]ιοι
  vacat
  vacat
20
  vacat
[Ε]ὐωνυμῆς
[Ἐ]λπ[ί]νης
Χαιρ?[— —]
  lacuna
col. III.24
Ἀγρυλῆς ὑπέν̣ε̣[ρθεν]
25
Κλέαρχος
Κηφισιῆς
Ἔρυξις
Κηφισῆς
  vacat
30
Περγασῆς καθύ̣[πε]ρθ̣ε̣[ν]
  vacat
Περγασ[ῆς ὑπένερθεν?]

Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 7      Agora 15 6    Agora 15 8
Att. — Athens: Ag. — c. 390-360 — IG II² 1743
See also: IG II² 1743
O.1


Κεκροπίδος πρυτάνες ν[ικ]ήσαντες [ἀνέθεσαν]
col. I.2
Φλυῆς
[— c.2 —]σίσ[τ]ρατος Δεινίο
[— c.7 —]λης [— c.5 —]δότο
5
lacuna
col. II.5
Ἁλαιῆς
Λέων Φιλά[γρ]ο
Ἀστύφιλος [Φιλ]άγρο
[— c.6 —]ος [— c.4 —]μο
[— — c.12 — —]άρος
10
lacuna
col. III.10
Μελι[τῆς]
Ἐξηκ[— — — —]
Εὐφη[— — — —]
Φιλη[— — — —]
Ἱερ[— — — —]
15
[․]υ̣[— — — —]
lacunaRegions : Attica (IG I-III)
Agora 15 8      Agora 15 7    Agora 15 9
Att. — Athens: Ag. — 378/7 a. — IG II² 1741
See also: IG II² 1741


1
[Ἀκαμαντὶς ἐνίκα πρυτανεύ]οσα ἐπὶ Ναυσινίκο ἄ[ρχοντος]
                     vacat 0.066 m.
[— — — — — — — — ἐγ]ραμμάτευεν τῆι βουλῆι
                     vacat 0.035 m.
col. I.3
  lacuna
col. II.3
[Θορίκι]οι
[— —] Ἐξηκεστίδο
5
[— — —]λ̣ης Ἴ[ω]νο[ς]
[— — —] Θεοδοσίο
          lacuna
col. III.7
Ἁγνόσιοι
Ἀρ[ι]στίων Ἀρι[— —]
Ἐ[π]ι̣μ̣ήδης Ἀν[— — —]
10
Μενέτιμος Ο[— — —]
Λακωνίδης [— — —]
     lacuna
[Ἱπποθ]ωντίδος πρυτ[άνεις ἀνέθεσαν ἐπαι]-
[νέσαν]τος το̑ δήμο ἐ̣[πὶ — — — — ἄρχοντος]
col. I.3a
col. I lost
col. II.3
Θυμα[ιτάδαι]
Ἦχ̣[ος — —]
5
[— — — — —]
col. III.6a
col. III lost
col. IV.6b
col. IV lost

Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 10      Agora 15 9    Agora 15 11
Att. — Athens: Ag. — c. 390-375


col. I.1
[Παιανιε̑ς]
[— — — — — —]
  Λ̣υ̣[σ — — — κ]λ%⁸⁰έ(ος)
[— — — —] vacat
5
[— — —]ι̣%⁸⁰ν(—)
[— — — —]ρίο
[— c.7 —]ος Ἀντικλείδο
[— c.9 —] Ὀνητίδο
[— — — —]φ̣ω̣ντ̣ος
10
[— — — —]ο vacat
[— — —]ος Λε<ωσ>θένος
[— —]ω̣ρος Θεοδώρο
[Δ]ορικλείδης vacat
Κονθυλίδαι
15
Ὀψιάδης vacat
Ὠα̣ιε̑ς
  Δημοκράτης Δημοδόκο
Ἀνδροκλῆς Λυκίνο
[Εὐ]π̣όλεμος vacat
20
[Θρασ]ύ̣βολος Διοδώ<ρ>ο
Μυρρ̣ι̣ν̣ό̣σ̣ιοι
[— c.7 —]ος Πολυεύκτο
        vacat
col. II.23
  [— — — — — —]
  [— — — — —]
25
  [— — — — —]ος
  [— — — —]κλέ%⁸⁰ος
  [— —]․․ος Λάνπωνος
Ἀγγελεε̑ς
   Μενεκλέ%⁸⁰ης Μενεστράτο
30
   Μένανδρος Μένητο(ς)
  Ἀντιμένης Ἀν%⁸⁰τιβίο
[Πρασιε̑ς]
   ․․[— — — — — — —]
   Τίμανδρος Τι̣μ̣ω̣νίδο
35
   Εὑδεκράτης Εὐκλείδο
Στειριε̑ς
   Στρατοκλέ%⁸⁰ης Μεταλήξιδος
   Καλλίμαχος Λυσιμάχο
   Κηφίσιος Κηφισοδώρο
40
Κυθήρριοι
  Ἡγήμων Αὐτοφῶντος
   Δημόνικος Ἀ<δ>μήτο
          vacat
col. III.43
[Κυδαθηναιε̑ς]
[— c.8 —]ν[— — —]
45
Ἀρχικ%⁸⁰[λ]έ̣ης Αἰν̣[— —]
  Μνησίθεος Μνησιγέ̣[νος]
  Κλέ%⁸⁰ων Μενεξένο
  Εὐαγόρας Διονυσίο
  Δημόστρατος Λυσανίο
50
  Στράτων Στρατίο
  Φιλόστρατος Φι<λ>ίνο
[— — — — —]δ̣ότ̣ο
  Λ․[— — —] Δι̣ο̣δότ̣ο
  Σωσιγ̣έ̣[νης Λ]υ̣κίνο
55
Προβαλίσιοι
Ἔνδημος Ε%⁸⁰δήμο
      vacat
  %⁸⁰%⁸⁰ικο%⁸⁰ο vacat
  Πυθόδωρος Ἀντιφίλο
60
  %⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰ιμ%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰ι%⁸⁰ι%⁸⁰%⁸⁰ο vacat
  Πίθων vacat
γραμματεὺς
  Χαιρέστρατος ΘΩΣΚΟ̣․[— —]
  Κολλυτεύς
65
    vacat


Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 11      Agora 15 10    Agora 15 12
Att. — Athens: Ag. — stoich. — c. 400-350


1
[Θ]υ̣μ̣α̣[ιτάδαι]?
Πολύστροφος vvv Θ[— — — — —]
Ἀμεινίας vvvv Λυσα[— — —]
Ἐροιάδ[αι]
5
Χαρίσανδρος Χαρικλ̣[ε — — —]
Κειριά[δαι]
Πρωτόμαχος vv Ἑρμ[— — —]
Ἑρμοκλέης vvv Ἑρμο[— — —]
        vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 12      Agora 15 11    Agora 15 13
Att. — Athens: Ag. — c. 400-350 — IG II² 1740
See also: SEG 36:218;  IG II² 1740
1
[Πανδιονίδος πρυτάνεις  — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — ἀνέθηκαν — — — — — — — — — — — — —]
col. I.3
[Μυρρι]ν̣ό[σιοι]
4
[— c.5 —]ΛΙΓΗΣ
5
[— c.3 —]οκράτης
[— c.3 —]ΕΛΙΕΣΟΟ
[— c.4 —]ν[— —]
[— c.3 —]ένη[ς]
[— c.3 —]όδωρος
10
[— c.3 —]ΩΙΟ[— —]
[Ἀγγελ]ε[ι]ῆς
[— c.3 —]πιος
[— c.3 —]της
[— c.3 —]ρατος
15
[Πρασιῆ]ς
[— c.3 —]κ[ι]άδης
[— c.5 —]σ[— —]
[— c.3 —]στρατος Ε[— — —]?
[Στειριῆς]
20
[— c.5 —]ης
[— c.2 —]όδωρος
[— c.4 —]ας
col. II.23
Κυδαθηναιεῖς
  Καλεσίας
25
  Π[— c.3 —]ίλας
Ἀριστοφάνης
[— c.4 —]έτης
[— c.2 —]ΕΟΣ[— —]
  Φιλ[— c.3 —]ς Λ[— —]?
30
[— — — — — —]
[— — — — — —]
[— c.3 —]ε[— —]
[— c.3 —]μα[— —]
[— — — — — —]
35
[— — — — — —]
[Πρ]οβ̣α̣[λίσ]ιο[ι]
Ῥ[— c.4 —]ς
[— — — — — —]
[— — — — — —]
40
[— — — — — —]
[Κυθήρριοι]?
[— — — — — —]
col. III.43
Παιανιῆς
  Δημοκήδ[ης]
45
Ἱερων[— —]
[Χ]αρίσανδρος
  Μελήσιπ[πος]
  Πολυάρκης
[Τ]ηλεφάνη[ς]
50
  Διό̣δο[τ]ο[ς]?
  Χαριάδης
Ἄρχανδρος
Ἀλκίμαχος
  Φιλιππίδης
55
[Π]αιανιῆς καθ
[Δι?]όδωρος
[Κ]ονθυλίδ̣[αι]
[Ἡ]λιόδωρος
Ὠ[α]ιῆς
60
  Σωσίστρατος
[— c.4 —]θίων
[Ἀ]μφισθένης
  Παυσανίας
col. I-III.64
[γραμ]ματεὺς τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι
65
[— c.4 —]λείδης ∶ Φιλοθήρο ∶ ἐξ Οἴο
[ἀντι]γραφεὺς
[Ἀρισ?]τίων Ἀριστωνύμο Παλληνεύ[ς]
Λεωντίδος πρυτάνεις Λεῶι
νικήσατες δ<ό>ξαν τῶι δήμωι
col. I.3
[Κ]ήττιοι
Ἀμφιτέλης
5
   Ἀμφιτελίδο
  Τελέσιππος
    Πεισίο
Ἀντικλείδης
   Ἀντικλεί(δο)
10
[Ἁλι]μόσιοι
[Π]ρεσβυχάρη[ς]
   Ἀριστίωνο[ς]
  Νικήρατος
    Λεωκράτος
15
  Θόκριτος
    Κηφισοδώρο
Ποτάμιοι καθύ
  Χαρῖνος
    Λάχητος
20
  Φίλιππος
    Φιλίωνος
[Π]οτάμιοι ὑπέν
  Κλεόνικος
    Στησάρχο
25
[Σ]καμβωνίδαι
Ἀντικράτης
    Εὐκράτο[ς]
[Πυθ]όδωρος
    Πυθοκλέος
30
Ἀριστήιδης
   Ἱμεραίο
Λευκονοιῆς
  Καλλίμαχος
   Ἀλκίο
35
  Χαριάδης
   [Χ]αιροκλέος
  Διόγνητος
    Διογένος
[Χο]λλῆιδαι
40
[Ἀλ]κισθένης
   [Ἀλ]κιβιάδο
[Νίκ]αρχος
   [Νι]κοξένο
     vacat
col. II.44
Φρεάρριοι
45
Ἀντιχάρες
    Φιλίωνος
  Φιλέας
    Φιλίωνος
  Πειθιάδης
50
    Διοδώρο
Ἀριστοκράτης
   Ἀρίστωνος
  Εὐάγγελος
    Χα[ι]ρελή(ιδο)
55
Ἡγήμων
    Λάβητος
  Φανόδημος
  Θεμισθοκλῆς
[․․․․σ]τρατος
60
Σονιῆς
  Σπ[ευ]σι[κ]λῆς
    Δημητ[ρ]ίο
[Νι]κόμαχος
  Πολύξενος
65
    Πολυκρά(τος)
  Σμίκρων
Δειραδιῶται
Ἅγνων
    Τιμοκλέος
70
  Χαιρεφῶν
Ποτάμιοι
  Νίκων
  Στρατόνικος
     vacat
col. III.74
Πήληκες
75
  Φιλέας
    Φιλοθή(ρο)
Ἱεροκλείδη[ς]
    Φείδωνος
Ὑβάδαι
80
  Σίμων
    Σιμώνδο
  Χαιρίων
    Πόλλιδος
ἐξ Οἴο
85
  Γλαῦκος
    Γλαυκέτο
Ἑκαλειῆς
  Φειδέστρατο[ς]
    Σωσικλέος
90
Κρωπίδαι
Ἔνδημος
   Ἀρρ<ε>νήιδο
Παιονίδαι
  Μενέστρατο[ς]
95
    Οἰνοφίλο
  Θεογένης
    Θεοδώρο
  Φιλόθηρος
    Θεοφράστο
100
Εὐπυρίδαι
  Φειδέστρατ[ος]
    Χαιρεστρ[άτο]
Ἀντίρητος
    Αἰσχέο
105
Αἰθαλίδαι
  Κτήσιππος
    Κτησωνίδο
  Εὐκλείδης
    Εὐκλέος
110
Κολωνῆς
  Μενέστρατος
    Μενεκράτο[ς]
Ἑρμόδωρος
   Ἑρμολύκο
115
      vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 13a      Agora 15 13    Agora 15 14
Att. — Athens: Ag. — stoich. — c. 370 a.
      lacuna
1
[Φρεάρριοι]
[— — — — — — — — —]
[․․]Π̣Ο[․]Δ̣[— — — —]
[Ἀ]πολλόδ[— — — —]
5
[Μ]ελησία[ς — — — —]
[Κ]η̣δείδη[ς — — — —]
[Σ]ωσίας Δ[— — — —]
[Π]ε̣ισίθε[ος — — — —]
[Ξ]ενοφῶ[ν — — — — —]
10
[Σ]μι[κ]ρ[— — — — —]
[Σ]ον[ι]ῆς
Φιλόνεω[ς Ἀμεινονίκο?]
Τ̣ι̣μόθεος Ἱ̣π̣[π — — —]
Ἀ̣λέξιππος Ε[— — — —]
15
Πολυχαρμίδ̣[ης — — — —]
[Δ]ειραδιῶτ[αι]
[Ἑ]ρμόδωρ̣ος [— — — —]
Π̣οτάμιοι
[․․․]ω̣ρ̣ος̣ Παν̣[— — — —]
20
         lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 14      Agora 15 13a    Agora 15 15
Att. — Athens: Ag. — 367/6
1
[Ἐρεχθηίδος πρυτάνεις ἀνέθεσαν τῶι — — — — — — — — —]
[δόξαν τῶ]ι̣ δήμ[ωι νικήσαντες ἐπὶ Π]ολυζήλο ἄρχον[τος]
col. I.3
[Εὐωνυμῆς]
[— c.8 — Ν]αυφράδος
5
[— c.8 —]νομάχο
[— c.7 —] Πυθείδο
[Αὐτ]ο̣κλῆς Ἀνδροκλέος
[Κ]λέαιχμος Μεναίχμο
Ἀ̣ναξικράτης Ἀναξιμένος
10
Ἐ̣π[ι]χαρῖνος Φιλοχάρος
[Π]ρα[ξ]ικλέης Σωφόρτο
Ἀ̣λεξίμαχος Ἀλεξίο
[Ν]αυσωνίδης Εὐρρήμονος
[Ἀ]ναγυράσιοι
15
[Π]ο̣λυκλῆς Πολυκράτος
[Εὐ]θυκλῆς Εὐθυκράτος
[Β]αβύλαος Ξενοκλείδο
[Ε]ὐκολίων Πυρράκο
[Κ]τήσων Τίτωνος
20
[Λ]υσίθεος
[Κ]ηφισιῆς
[Ε]ὐριπίδης Εὐρυκλείδο
[Δ]ιοφάνης Διοφάνος
col. II.24
[— c.7 —]ας [— — — —]
25
Τλή̣θυμο[ς] Τλημπολέμο
Λυσίστρατος Νικοξένο
Πυθόδωρος Ἀριστίωνος
Ἀγρυλειῆς καθύπερθεν
Μνησίθεος Πρωτέο
30
Φιλοκύδης Παντακλέος
Περγασῆς καθύπερθεν
Ἐπικράτης Ἐπιτέλος
Φιλεὺς Φελλέως
Λαμπτρῆς πάραλοι
35
Ἀνδρομένης Θεογένος
Μένων Δημοφίλο
Φιλοκράτης Φιλίνο
Κλεινίας Καννω[νο̑]
Δημοτίων Δημ[—]
40
Καλλίας Ἐπιγένος
Λυσανίας Λυσαν[ίο?]
Εὐθυκράτης Εὐθ[υκλέος]
Προκλείδη[ς — — —]
Θημακειῆς
col. III.45
Νικοφῶν Τιμογέν[ος]
Ἀγρυλεῆς
Θρασέας Πολυζήλο
Μένιππος Ξενοφάντο
Καλλικλῆς Σατύρο
50
Κηδοί
Σωφάνης
Θογείτων
Λαμπτρῆς καθύπερθεν
Θοκυδίδης Θεοκύδος
55
Ὑγιαίνων Χαιρεδήμ̣[ο]
Δημήτριος Φιλέο
Πυθοκλῆς
[Ἀ]ριστογένης
[Φη]γ̣ό[σ]ιοι
60
[— c.5 —]ος Λυσ[— —]
[Συβρίδαι ?] vacat
[— — —  — — —]
[Περγασῆς ὑπένερθεν ?]
[— — —  — — —]
65
[— c.3-4 —]θεος [— — —]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 15      Agora 15 14    Agora 15 16
Att. — Athens: Ag. — stoich. 52 — c. 360 a. — IG II² 2370
See also: IG II² 2370
1
[Πανδιονίδος πρυτάνες — — — — — — — ἀνέθεσαν — — — — — — — — —]
col. I.2
[— Demotic —]
[— — — — —]
[— — — — —]
4a
lacuna of 7 lines
to col. I may belong:
  5 Προβαλίσιοι,
  3 Ἀγγελῆς
5
[Κυ]δ̣αθηναιῆς
[Σώ]πολις Κηφισοδώρο
[Θε]όφιλος Ἀρίστωνος
[Δη]μόφιλος Αἴ<σ>χρωνος
[Δ]αμοκράτης Γοργύθο
10
[Φί]λαιος Καλλαίσχρο
[Δημ]ή̣[τ]ριος Δημοστράτο
[Κρ]ατῖνος Δημοστράτο
[․․․․]ο̣ς̣ Φ̣ι̣λ̣ίππο
[— — — — — — —]
col. II.15
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[Παιανιῆς ὑπένερθεν]?
lacuna of 7 lines
[․․․․․․․17․․․․․․․․]ο
19
[․․․․․․․16․․․․․․․]τ̣ά̣δο
20
[․․․․․․14․․․․․․]․νος
[․․․․․12․․․․․]ωνος
Παιανιῆ[ς καθύπερθεν]
  Μ<ν>ησίβολος Ἀριστοτέλ[ο]ς̣
Ὠ̣αι̣ῆ̣ς
25
  Δημόδοκος Δημοκρ̣ά̣το
  Πα̣υσανί̣ας Παυσ[ανί]ο
[․]ε̣ο[․․]ς Α̣ρ̣[— — —]
col. III.28
[— — — — — — —]
[— Demotic —]
30
[— — — — — — —]
30a
lacuna of 7 lines
to col. III may belong:
  1 Κονθυλίδης,
  2 Κυθήρριοι,
  6 Μυρρινόσιοι
31
[— — — — — —]
  Ση̣[— — — — —]
  Εὐδα̣[— — — —]
Πρ̣ασ̣[ιῆς]
35
Ὀν̣[— — — — —]
  Ι[— — — — —]
  Τ̣[— — — — —]
[Σ]τ̣[ειριῆς]?
[— — — — — —]
40
[— — — — — —]
[— — — — — —]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 16      Agora 15 15    Agora 15 17
Att. — Athens: Ag. — ante med. s. IV a. — IG II² 2375
See also: IG II² 2375
        lacuna
1
  Μένων
  Νικανδρίδης
Ἀρίμνηστος
Συπαλήττιοι
5
  Τεισίμαχος
  Αὐτόβολος
  Λυσίμαχος
  Διόδοτος
[Α]ἰξωνῆς
10
  Λεαῖος
[Χ]αιριγένης
[Ἀ]ρχέβιος
[Θρ]άσιππος
[— c.3 —]ικράτης
15
[— c.3 — φ]άνης
         lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 17      Agora 15 16    Agora 15 18
Att. — Athens: Ag. — stoich. — 360/59 — IG II² 1745
See also: IG II² 1745
1
[Οἰνη]ίδο[ς πρυτάνεις ἀνέθεσαν]
[ο]ἱ ἐπὶ Καλλιμήδους ἄρχ[οντος]
col. I.3
Ἐπικηφίσιοι
  Κλεόλεως
5
  Φίλων
Φυλάσιοι
  Θύων
  Εὐήνιος
Πτελεάσιοι
10
  Διοκλῆς
[Ἱ]πποτομάδαι
  Φαιδριάδης
Λακιάδαι
  Δημόνικος
15
Ἀριστώνυμος
[Β]ουτάδαι
  Ναύτης
[Λ]ουσιῆς
  Θεότιμος
20
Περιθοῖδαι
Ἐργοκλῆς
Ἀντιφῶ[ν]
  Καλλικ[ρά]της
col. II.24
Κοθωκίδαι
25
  Θρασυλέων
  Τιμόστρατος
Θριάσιοι
  Ναυσικράτης
  Ξενοκλείδης
30
  Νικόμαχος
  Κλεόπομπος
  Μεγακλῆς
Ἀρχίλοχος
  Ναυσικράτης
35
Οἰῆθεν
Ἀπόληξις
  Κ[τ]ησιφῶν
  Πολυκρ[ά]της
  Π[ο]λύιδος
40
  Χαριάδης
Ὄψιος
Ἀχαρνῆς
  Σῶνδρος
  Φιλωνίδης
col. III.45
  Αὐτοκλῆς
  Πυθανδρίδης
Ὄψιος
Ἀθηνοκλῆς
Ἀντίδωρος
50
  Δωρόθεο[ς]
Ἐπίστρατος
Ἀταρβίων
  Γλαῦκων
  Δημοκράτης
55
  Δημοσθένης
  Καλλιτέλης
  Νίκων
  Φανό[μ]αχος
  Φιλοκύδης
60
  Διοκλῆς
  Φιλιππίδης
Ἀρχέστρατος
  Κηφισοφῶν
  Καλλίστρατος
65
     vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 18      Agora 15 17    Agora 15 19
Att. — Athens: Ag. — c. med. s. IV a. — IG II² 2384
See also: IG II² 2384
1
[Ξυπεταιόνες]
   lacuna of 4(?)  lines
[— c.8 —] Ἀντιφάνο[ς]
3
[Φρύ?]ν̣ι̣χος ∶ Ἀριστοκλείδ̣ο̣
  Φίλων Κλεινίο
5
Συπαλήττιοι
  Α̣ὐ̣τ̣όβουλος Αὐτ[— — —]
  Δ̣ι̣ογέ[ν]η̣[ς] Ε̣ὐθυ[βούλο?]
7a
[— Demotic? —]
     trace of one line
          lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 19      Agora 15 18    Agora 15 20
Att. — Athens: Ag. — stoich. — 351/0 — IG II² 2821
See also: IG II² 2821
col. I
in corona (1):
1
  ὁ δῆμος
col. II.2
δήμου συλλογῆς [ἀ]νέ[θη]-
καν οἱ ἐπὶ Θεέλλου ἄρχ[ον]-
τος στεφανωθέντες
5
ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ
δήμου δικαιοσύνης
ἕνε[κα]
col. III.8
in corona (8):
[ἡ β]ο[υ]λή
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 20      Agora 15 19    Agora 15 21
Att. — Athens: Ag. — c. 360-340 — IG II² 2377
See also: SEG 33:153;  IG II² 2377
face A.col. I.1
[Οἰνηίδος]
[— Demotic —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
5
[— — —] Ἀνδροσ[θέν]ου
[— — —]φ․[— — —]
     lacuna
col. II.7
Κεκροπίδος
[Μελιτ]εῖς
[— c.4-5 —]ης Ἀντικλέου[ς]
10
[Ἀθη]νόδωρος Δη[— — —]
  Π[άν?]τ̣αινος Εὐθυ[— — —]
[— c.6 —] Δημοφίλου
[— — — — — — —]
[— c.9 —]πο[— —]
15
[— — — — — — —]
[Ἐ]π[ιει]κ̣[ίδαι]?
[— c.3-4 —]ε̣[— — — —]
[Ξυπεταιόνες]?
[— c.3-4 —]․[— — — —]
20
[— c.3-4 —]γ[— — — —]
[— — — — — — — —]
  Αἰσχραῖ̣[ος — — — —]
  Θουγ[ένης? — — — —]
  Ε[— — — — — — —]
25
      lacuna
face B right.col. III.25
Ἱ̣πποθωντίδ̣[ος]
Ἀζηνιῆς
Ἀριστ[ο]μήδης Ἀριστοφῶ[ντος]
  Σπουδίας Φιλιστίδο[υ]
Ἀνακαιῆς
30
Ἐξ[η]κ[ία]ς Ἐξη[— — —]
Ἀνδροκλείδ[ης — — — —]
[Α]ἰ̣σ[χ]υλίων Ἐπιχαρ[— —]
[Δε]κελεῆς
[— c.4 —]κλῆ<ς> Ἀντιφαν[— —]
35
[Κ]αλλισθένης Προ[— — —]
[Μ]είδωμ Μειδίου
[Κ]αλλαισχρίδης [— — — —]
[Ἐλαι]ούσιοι
[Καλ]λετέλης Καλ[— — —]
40
[Ἁμαξ]αντειεῖς
[Αἰν]έας Φυγ[— — —]
[Διον?]ύσιο[ς — — — —]
       lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 21      Agora 15 20    Agora 15 22
Att. — Athens: Ag. — stoich. — c. 350 a.
1
Ἐρεχθηί[δος]
Λ̣αμπ[τρ]ῆς
   Κωμέας v
  [Βλ]επαῖος
5
  [․․5․․]ιος v
  [․․․․]οκ[— — —]
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 22      Agora 15 21    Agora 15 23
Att. — Athens: Ag. — c. med. s. IV a.
   lacuna
1
[Κολωνῆς]?
[․․․․]μέν[ης — — — —]
[Εὐφ]άνης Εὐ[— — — —]
[Ἰα]σίδημος Ἰασ̣ι̣[δήμου]
5
[Θ]ορα<ι>ῆς
Φορμίων Χαιρεφάν̣[ους]
Καλλικλῆς Γνίφων[ος]
Πρωτόμαχος Χίω̣[νος]
Ὀνήτωρ Μενε[— — —]
10
[Ἐ]ροιάδα̣[ι]
[Φι]λόδημ[ος Αὐτοκλέους]
     vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 23      Agora 15 22    Agora 15 24
Att. — Athens: Ag. — med. s. IV a. — IG II² 1744
See also: IG II² 1744
col. I
   lacuna
1
[— — — — —]
[— c.3 — κ]ράτης
[— c.4 —]τιάδης
[— c.2 —]․․ΡΡΙΣ
5
[Φρ]εάρριοι
[Λυ]σανίας Λυσικράτος
[Σ]ώστρατος
[Ὀ]λυμπιοδώρου
[Δ]ίογνις
10
  Καλλιάδης
  Διάκριτος
  Διεύχους
[Ἀπολ]λωνίδης(?)
[— — —]ης
15
[— — — —]
   lacuna
col. II.16a
   lacuna
16
[— — — —]
  Θεογέν[ης]
  Στίβωνος
  Στίβων
20
  Κλήτου
  γραμμ[ατεὺς]
  βουλῆς
Ἀ[ν]τιμένης
Ἀ[λ]ωπεκῆ[θεν]
25
     lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 24      Agora 15 23    Agora 15 25
Att. — Athens: Ag. — med. s. IV a. — IG II² 2829
See also: IG II² 2829
in corona:                                  in corona:
1
<οἱ> πρυτάνεις                               οἱ δ[ημόται]
        [Χα]ρῖνος Χαρων[ίδου Εὐωνυμεύς]
        [ἀνέ]θηκε στεφ[ανωθεὶς ὑπὸ τῆς βουλῆς]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 25      Agora 15 24    Agora 15 26
Att. — Athens: Ag. — c. 350 a.
1
[— — — πρυτάνεις ἀνέθεσα]ν νικήσ[αντες]
[ἐπὶ — — — — ἄρ]χοντος
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 26      Agora 15 25    Agora 15 27
Att. — Athens: Ag. — 348/7 a. — IG II² 1748
See also: IG II² 1748
face A.col. I-III.1
[θ]εοί
[Π]ανδιονίδος π[ρυτάνεις]
οἱ ἐπὶ Θεοφίλο[υ ἄρχοντος]
στεφανωθέ[ντες ὑπὸ τοῦ δήμου]
5
καὶ τῆς βουλ[ῆς ἀνέθεσαν]
col. I.6
Παιανιέων τριττύς
[Π]αιανιε̑ς καθύπερθε
[— c.3 — δ]ω̣ρος Σωστράτου
[Παιανι]ε̑ς ὑπ[έ]νερθε
10
[— c.4 —]ρατος Ἐχεδάμαν[τος]
[— c.4 —]θ̣εος Φανοδή[μου]
[Δ]ημόφιλος Δημ[— — —]
  Ξενοκλῆς [— — — —]
        lacuna
col. II.14
Κ[υδαθηναιέων τριττύς]
15
[— Demotic —]
  lacuna
col. III.17
[Μυρρινουσίων τριττύς]
[— Demotic —]
  lacuna
face B left.col. III.18
[— — c.15 — — εἶπεν· το]ῖς Πανδιον-
[ίδος φυλέταις ἐψηφίσθα]ι ἐπαινέσα[ι]
20
[τὸν ταμίαν — — c.11 — —]ς Ὤαθεν
[ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιο]σύνης τῆς
[περὶ τοὺς φυλέτας καὶ στ]εφανῶσαι
[χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ — —]Η̣Η δραχμῶν
[ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ] ψήφισμα
25
[καὶ στῆσαι ἐν Πανδίονος] vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 27      Agora 15 26    Agora 15 28
Att. — Athens: Ag. — s. IV a.
1
[— — — — — πρυτάν]εις̣ [vv]
[ἀνέθεσαν στεφανωθ]έντες
[ἐπ’ — c.7 — ὑπὸ τῆς] βουλῆς
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 28      Agora 15 27    Agora 15 29
Att. — Athens: Ag. — s. IV a.
1
[οἱ πρυτάνεις τῆ]ς̣ Ἀντιοχ[ίδος φυλῆς]
[στεφανωθέντες ὑπὸ] τ̣ῆς βο[υλῆς καὶ τοῦ]
[δήμου ἀνέθεσαν ἐπὶ — c.9 — ἄρχοντος]
[ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 29      Agora 15 28    Agora 15 30
Att. — Athens: Ag. — s. IV a.
1
[․․․]ιος Τ[— — —]
[Εὐ]ωνυμῆς
[․]ρούσελος [— — — —]
[Ἀ]ρεσίας Φ[— — — —]
5
      lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 30      Agora 15 29    Agora 15 31
Att. — Athens: Ag. — post med. s. IV a.
1
[οἱ πρυτάνεις? — — — — — —]
στεφανω[θέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς]
καὶ τοῦ δή[μου χρυσῶι στεφάνωι]
ἀ̣ρετῆς ἕνε[κα — — — —]
5
         lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 31      Agora 15 30    Agora 15 32
Att. — Athens: Ag. — post med. s. IV a.
vacat
1
[Ξυπετ]αιόνες
[— c.6 —]ν̣ος Θρασυμή[δους]
[— c.6 —]τος Παυσίδο[υ]
[— c.6 —]λεως Ἵππων[ος]
5
[— c.6 —]ιος Ἀνδροκλ[— —]
[— c.7 —]ης Φιλιστίδ[ου]
[— c.8 —]ης Ἀρισταί[ου]
[— c.7 — Ε]ὐξιθέου
[Ἁλαιεῖς]
10
[— c.8 —]ς Νικοδήμ[ου]
[— c.9 —]υσίππου
[— c.9 —]θυκλ[— —]
[— c.7 — Ἀστ]υφίλο[υ]
[— c.10 —]σίου
15
[— c.10 —]ωνος
vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 32      Agora 15 31    Agora 15 33
Att. — Athens: Ag. — post med. s. IV a. — IG II² 1751
See also: IG II² 1751
Face A front.1
[Πα]ν[δ]ιον[ίδος πρυτάνεις ἀνέθεσαν οἱ ἐπὶ — — — — —]
ἄ[ρχο]ντος [στεφανωθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου]
                ἀ[ρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης]
col. I.4
[Παιανιῆς]
5
  Α̣Ν̣Θ̣[— c.7-8 —]․․ου̣
[— — — — — — —]
[— c.8 —]ος Δημέου
  Δ̣[ιφιλ]ίδης [Δι]φιλίδου
  Νι̣κίας Διοφάνους
10
  Θουκλ̣ῆς Θεογένους
  Χαιρέστρατος Χαιρεστράτο(υ)
Ἔκφαντος Ἁγνοθέου
Ἑρμογένης Ἐπιζήλου
  Φιλοχάρης Φιλοκύδου̣[ς]
15
  Χάρης Χαριταίου
  Αὐτοκράτης Αἰσχίνου
Ὠαιῆς
Ἀντιφάνης Ἀριστοφάνους
  Εὐπόλεμος Μακαρέως
20
  Εὔθοινος Φιλαρχίδου
  Κλεάριστος Φιλαρχίδου
Κονθυλίδαι
  Δημόφιλος Δημονίκου
col. II.24
[Μυρρινούσιοι]
25
[— — — — — — — —]
[Εὔ]ξ̣[εν]ος Εὐ̣[— c.3 —]ν[— —]
  Πολυκλῆς Θρασυμάχο[υ]
  Χαρῖνος Χαρίου
  Λυσίμαχος Λυσιμένους
30
  Αἰσχυλίδης Ἀριστάρχου
Ἀγγελειῆς
  Εὐφράνωρ Εὐφραίου
  Προκλείδης Μενεκράτους
  Πα̣[υσα]ν[ία]ς̣ [— c.6 —]ς
35
Κυ[θήρρ]ι[οι]
  Μνη̣σιγέ̣[νη]ς Καλ̣λ̣[ι]τέ̣[λους]
  Διόδοτος Διογένους
Πρασιῆς
  Εὔδημος vacat
40
  Εὐσθένης Ἔλπωνος
Ἁβρώνιχος Ἀριστοκλέους
Στειριῆς
Ἡφαιστόδωρος Ἀριζήλου
  Θεόδοτος Παυσανίου
45
  Μελησίας Ἀριστοτέλους
col. III.46
[Κυδαθηναιῆς]
[— — — — — — — —]
[․]ε̣[— c.9 —]ί̣ο[υ]
Ἰοφῶν Λύσιδος
50
Ἀντιφῶν Πυθέου
  Τεισαμενὸς Πυθιονίκου
  Σώφιλος Στεφάνου
Ἰσόδ[ημ]ος Ἰσοδήμου
Ἀριστοκλῆς Ἱεροκλέους
55
Ἀρχ[ί]ας Ἀρεσίου
Ἀνδροκύδης Φιλάγρου
  Διοκλῆς Δίωνος
[Π]ροβαλίσιοι
  Στέφανος Δημύλου
60
  Καλλικλῆς Φρύνωνος
Ἔνδημος Εὐδημίδου
  Τολμαῖος Εὐθυνείδου
  Θεογένης Ἁλίου
col. I-III.64
γραμματεὺς τῆς βουλῆς [κ]αὶ τοῦ δήμου Δῶρος Σμικύθου Μελιτεύς
face B left.col. I-III.65
       ὁ δῆμος
face C right.col. I-III.66
       ἡ βουλή
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 33      Agora 15 32    Agora 15 34
Att. — Athens: Ag. — 344/3 a. — IG II² 3202
See also: IG II² 3202
col. I
     lacuna
     corona
ll. 1-2 in corona
1
ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Λυκί-
  σκο ἄρχοντος
2a
in corona
3
[οἱ συλλο]γ̣εῖς
3a
ll. 4-5 in corona
4
   οἱ [․․․․․]
5
  [— traces —]
col. II.5a
     lacuna
     corona
in corona
6
   οἱ φυλέται
6a
in corona
7
   [— traces —]
7a
in corona
8
   οἱ δημόται
col. III.8a
     lacuna
     corona
in corona
9
   οἱ φυλέται
9a
in corona
10
   [— traces —]
10a
ll. 11-12 in corona
11
  οἱ συμπρυτά-
     [νεις]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 34      Agora 15 33    Agora 15 35
Att. — Athens: Ag. — 343/2 a. — IG II² 223
See also: IG II² 223
face A front.1
ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Πυθοδότου [ἄρχοντος] ἀν[έ]θ[ηκεν]
Ἡφαίστωι στεφανωθεῖσ[α ὑπὸ] τοῦ δήμου
    ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης.
Δεινόστρατος Δεινιάδου Ἀγκυλῆθεν εἶπεν· ἐπειδὴ ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Πυθοδότου ἄρχοντος, ψηφισαμένη κρίσιν ποιῆσαι τῶν λεγόντων ἐν τεῖ βουλῆι ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτ[α]-
5
νείας καὶ τιμῆσαι ὃς ἂν δοκεῖ αὐτεῖ ἄριστα λέγων καὶ πράττων καὶ ἀδωροδοκήτως ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων διατετελεκέναι τὸν ἐνιαυτόν, ἔκρινεν διαχειροτο[νή]-
σασα περὶ τούτων ἡ βουλὴ Φανόδημον Διύλλου Θυμαιτάδην, δεδόχθαι τῆι βουλῆι, ἀγαθῆι τυχῆι τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῆς βουλῆς ἐπαινέσαι Φανόδημον Διύλλου Θυμαιτάδ[ην]
ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ στεφανῶσαι ἀπὸ ∶𐅅∶ δραχμῶν, τὸ δὲ ἀργύριον εἶναι τὸ εἰς
τὸν [στέ]φανον ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τεῖ βουλεῖ. ἀναγ[ρ]άψαι δὲ καὶ ἐπὶ τὸ ἀνάθημα τῆς βουλῆς τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς αἱρεθέντας ποήσασθαι τὸ ἀνάθημα. ὅπως δ’ ἂν καὶ ὁ
δῆμος εἰδὼς τὰ ἐψηφισμένα τῆι βουλῆι περὶ Φανοδήμου τιμήσει καὶ αὐτὸς [κ]αὶ στεφανώσει, ἐὰν δοκεῖ τῶι δήμωι καθάπερ τῆι βουλῆι, τοὺς προέδρους οἳ ἂν λάχωσιν προεδρεύειν ἐν
10
τῶι δήμωι εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ Φανοδήμου, καὶ ἀναγ[νῶ]ναι τόδε τὸ ψήφισμα τὸγ γραμματέα τῶι δήμωι, γνώμην δὲ ξυνβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δ[ῆ]-
μον ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι, ἐπειδὴ Φανόδημος Διύλλου Θυμαιτάδης καλ[ῶς κ]αὶ φ[ι]λοτίμως καὶ ἀδωροδοκήτως βεβούλευκεν λέγων καὶ πράττων τὰ ἄριστα ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ
τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων, ἐπαινέσαι αὐτὸν ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων [καὶ τοὺς συμμ]άχους καὶ στεφαν[ῶ]-
σαι χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ ∶Χ∶ δραχμῶν ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας δῶι· τὸ δὲ ἀργύριον εἶναι τὸ εἰς τὸν στέφανον ὁπόθεν ἂν τῶι δήμωι δοκε̑ι. ὅπως ἂν [οὖν καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαν]τες εἰδῶσι ὅ[τι]
ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλὴ ἐπίσταται χάριτας ἀποδιδόναι τοῖς ἀεὶ λέγουσιν καὶ πράττου[σιν τὰ βέλτισ]τα ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, [ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισ]μα τὸν γράμμα-
15
[τέα] τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λι[θίνη]ι καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀνα[γραφὴν τῆς στ]ήλης δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ δήμου Δ[— — δραχμὰς ἐκ τῶν κατὰ ψηφί]σματα
[ἀναλισκομ]ένων [τῶι δήμωι].
face B left.1
[Φα]νό[δημος Δι]ύλλου Θυμαιτάδης εἶπεν· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— ανα — — — ον ἑλέσθαι τὴν βολὴν αὐτίκ[α μάλα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Λ̣#⁷Λ̣․․Λ̣ — —
— — — — — σ̣τον καθότι ἂν αὐτοῖς δοκῆι ἄρισ[τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἀναθεῖναι τό τε ἄγα-
[λμα — — τῶι Ἡφαίστωι κ]αὶ τῆι Ἀθηνᾶι τῆι Ἡφαιστίαι· ἐπιγρ[άψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε καὶ τοὺς βουλ]ευτὰς πάτροθεν καὶ τοῦ δήμ-
5
[ου καὶ ὅτι ἔθυσαν] ἐφ’ ὑ̣γ̣ι̣[εί]αι καὶ σωτηρίαι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου [τοῦ Ἀθηναίων. ἐπιγράψαι δὲ καὶ τὸ ψήφισ]μα καθ’ ὃ ἐστεφανώθη ἡ βουλὴ
[ὑπὸ τοῦ δήμου ἐν] τῆι ἐν Διονύσου ἐκκλησίαι δόξασα καλῶς ἐπιμε[μελῆσθαι τῆς εὐκοσμίας τῆς περὶ] τὴν ἑορτὴν τοῦ Διονύσου το[ῦ]
6a
— — — — — — — — — — — — — vacat
                                       vacat 0.028
7
[Κηφι]σοφῶ[ν] Καλλιβίου Παιανιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ ἡ βουλὴ ἡ ἐ[πὶ Πυθοδ]ότο[υ ἄρχ]οντος καλῶς καὶ δικαίως ἐπε-
[μελή]θη [τ]ῆς εὐκοσμίας τοῦ θεάτρου, ἐπαινέσαι αὐτὴν καὶ στεφα[νῶ]σαι χρυσῶι [στεφ]άνωι ἀπὸ ∶𐅅∶ δραχμῶν· δοῦναι δὲ αὐτ[ί]-
[κα εἰς] θυσίαν 𐅃̣ δραχμὰς τοὺς ταμίας οὓς εἴρηται ἐκ τοῦ νόμου τοῖς δ[ό]ξασιν ἄριστα τῶν βουλευτῶν ἐπιμεμελῆσθαι τῆς εὐκοσ[μίας].
10
                                           vacat 0.13
[․․6․․․ω]ν Ἀντικράτους Παμβωτάδης εἶπεν· τύχηι ἀγαθῆι, ἐψήφισθαι τῆι βουλῆι, ἐπειδὴ Εὔδοξος Θεαγ[γέλου]
[Συπαλ]ήττιος καλῶς καὶ δικαίως ἐπεμελήθη τῆς διοικήσεως ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐφ’ ἣν εἱρέθη καὶ τῆς ἄλλη[ς εὐ]-
[κοσμί]ας τῆς βουλῆς μετὰ τῶν πρυτανέων τῶν ἀεὶ πρυτανευόντων, ἐπαινέσαι αὐτὸν καὶ στεφανῶσαι χρυ-
[σῶι στεφα]νωι ἀπὸ ∶𐅅∶ δραχμῶν, ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας δῶι· ὅπ[ως] δ’ ἂν ποηθῆι ὁ στέφανος καὶ ἦι φανερὰ ἡ δωρεὰ ἡ πα[ρὰ]
14
[τῆς βουλῆ]ς, ἑλέσθαι πέντε ἄνδρας τὴν βουλὴν αὐτίκα μάλα, οἵτινες ποήσονται τὸν στέφανον· τοὺς δὲ ταμί-
15
[ας δοῦναι τ]ὸ ἀργύριον ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσματα ἀνα[λισκο]μένων τῆι βουλῆι. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα
[ἐπὶ τὸ ἀνά]θημα τῆς βουλῆς τῆς ἐπὶ Πυθοδότο[υ ἄρχ]οντος. vacat
face C right.1
                    [γραμματ]ε[ὺ]ς κατὰ π[ρυτα]νείαν·
                       Κλεόστρατος Τιμοσθένους Αἰγιλιεύς
                     ἐπὶ τὰ ψηφίσματα·
                       Δημόφιλος Πανταλέοντος Ἀγρυλῆθεν
5
                     ἐπὶ τὸ θεωρικόν·
                       Κηφισοφῶν Κεφαλίωνος Ἀφιδναῖος
                     βουλῆς ταμίαι·
                      Ἀντικλῆς Ἀριστοκράτους Κυδαθηναιεύς
                       Δρομοκλείδης Θρασυμήδους Ἁγνούσιος
10
Βράχυλλος Βαθύλλου Ἐρχιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ Εὔδοξ̣ος καλῶς καὶ δικαίως ἐπεμελήθη ὧν αὐτῶι ἡ βουλὴ προσ[έταξεν]
τῆς τε διοικήσεως τῆι βουλῆι καὶ τῆς εὐκοσμίας μετὰ τῶν πρυτάνεων τῶν ἀεὶ πρυτανευόντων καὶ διετ[έλεσεν τὰ]
βέλτιστα συμβουλεύων, [δ]εδόχθαι τῆι βουλῆι ἐπαινέσαι Εὔδοξον Θεαγγέλου Συπαλήττιον ἀρετῆς ἕ[νεκα καὶ δικαι]-
οσύνης τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ ∶𐅅∶ δραχμῶν ἐπειδὰν τὰς εὐ[θύνας δῶι· τὸ δὲ ἀρ]-
γύριον εἶναι εἰς τὸν στέφανον πα̣ρ’ [ἑκ]άστου τῶν βουλευτῶν. εἶνα[ι δ’] αὐτῶι καὶ παρὰ τοῦ δ[ήμο]υ [εὑρέσθαι ἀγαθὸν ὅτι ἂν]
15
[δ]ύνηται. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή[φισμα ἐπὶ τὸ] ἀνάθημα τῆς βουλῆ[ς τῆς ἐπὶ Πυθοδ]ότου ἄρχοντος· [εἰ]ς [δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν]
[πο]ί̣η̣σιν τ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                      [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                                        lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 35      Agora 15 34    Agora 15 36
Att. — Athens: Ag. — 343/2 a.
1
[ἐπὶ Πυθοδ]ότο̣ [ἄ]ρ̣χον̣[τ]ος Κεκροπίδος πρυ[τάνεις]
[ἀνέθεσα]ν ἀγαθῶι δαίμονι νικήσαντες [— — — — — —]
[τοῦ δήμο]υ κρίναντος καὶ στεφανωθέντ[ες ὑπὸ τῆς βουλῆς]
[καὶ τοῦ] δήμου ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαι[οσύνης]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 36      Agora 15 35    Agora 15 37
Att. — Athens: Ag. — 343/2? a. — IG II² 1747
See also: IG II² 1747
col. I-III.1
[Αἰγεῖδος πρυτάνεις — — — — — — — — — ἀνέθεσαν — —]
col. I.1a
lacuna of 9 lines
2
[Φι]λαίδ[αι]
Ἀντιγένης Ἀντιδώρ̣ο
Διονύσιος Ἡφαιστίωνος
5
[Λ]υσικλῆς Θρασυμένους
[Ἰω]νί[δ]αι
[Χρ]έμης Φιλο<ι>τίο
[Ἐ]πιγένης Ἀνδροκλέους
[Ἁ]λ̣αιέες
10
Νικήρατος Νικοκράτος
Ἀντικράτης Φαλάνθ̣ο
Εὔπολις Ἀρρίλεω
Ἐπικράτης Νικομένος
[Σ]ωκράτης Ἅβρωνος
15
[Φη]γαιέες
[Ἀ]κεστίδης Ἀντιφάν̣ους
Σωτιμίδης Αἰσχ̣ίνο
[Ἀ]ριστί[ω]ν Φιλιστίδο
Πολυκράτης Πολυ[ε]ύκτου
col. II.19a
lacuna of 9 lines
20
[Ἀγ]κυλέ̣[ες]
Δεινόστρ[ατος] Δε[ινι]άδ̣ου
Παυ̣σίας Σωκράτους
Κυδαντίδαι
Θεόμνηστο[ς] Θεομνήστου
25
ἐκ Κολων̣οῦ
Ἄνθ[ο]ς Νικηράτου
Δημήτριος Σπευσικράτου
Βατῆς
Πυθ̣έας Πυθίππο
30
Ἀμυνόμαχ̣ος Φιλοκράτους
Ἀραφή̣νιοι
Μυρωνίδης Κλέ̣ωνος
Μνησίθεος Νικοστ[ρ]άτου
γρ[α]μματεὺς τ̣εῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι
35
[Βλ]έπυρος Πειθάνδρο Παιονίδης
col. III.35a
lacuna of 9 lines
36
[Γαργ]ή̣ττιοι̣
Μεγα[κ]λῆ̣ς [Ε]ὐαινέτου
Εὔνομος Εὐθυνόμο̣υ̣
Δημοχάρης Χαρίνου
40
Μενέστρατος Στράτωνος
Κολλυ̣τέες
Ἀμειν[ί]ας Λεωκήδους
Ναυσίσ̣τ̣ρατος Μεγακλέος
Πολύξενος [Σ]μικυθ̣ο
45
Πλωθέης
Πολυκράτης [․․․․]νους
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 37      Agora 15 36    Agora 15 38
Att. — Athens: Ag. — stoich. 18 — 343/2? a.
1
[γραμματεὺ]ς τ̣[ῶ]ι̣ δ[ήμωι]
[καὶ τῆι] βουλῆι Βλ[έπυρος] (20)
Πε[ιθάν]δρο Παιον[ίδης]
ὑπηρέτης ⋮ Μητρόδ[ωρ?ος]
5
          vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 38      Agora 15 37    Agora 15 39
Att. — Athens: Ag. — 341/0 a. — IG II² 1749
See also: IG II² 1749
face A front.col. I-III.1
Αἰγηίδος πρυτάνεις ἀνέθεσαν οἱ ἐπὶ Νικομάχου ἄρχοντ[ος]
στεφανωθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου ἀρετῆς ἕνεκα
3
καὶ δικαιοσύνης
col. I.4
  Ἐρχιεῖς
5
     Θαρρίας Θαρριάδου
     Κυδίας Λυσικράτους
     Χαιρέας Παραμύθου
    [Φ]ύλαρχος Παραμύθου
     Ξενοκλ̣[έ]η̣ς Καλλιάδου
10
     Πολυκλείδ[η]ς Καλλιστράτου
   Γα[ργ]ήττιοι
     Διόδωρος Φιλοκλέους
     Μειξίας Ἡγησίου
     Σμικρίας Φιλοκήδους
15
    Ἀρ[ε]σίας Παυσίου
   Φιλαίδαι
     Διονύσιος Ἡφαιστίωνος
     Εὐθυκλῆς Ἀμεινίου
     Εὐθύδικος Ἀμεινίου
20
  [Κ]υδαντίδαι
     Πυθίων Αἰσχρωνίδου
     Δημόστρατος [Δ]ημοστ[ρ]ά̣του
  Ἰωνίδαι
     Μ̣ηλιεὺς Ἰλ[ι]ονέως
col. II.25
Ἰκαριεῖς
  Τιμόκριτος Τιμοκράτους
Ἀριστοφάνης Εὐκλείδου
Ἀρχεναύτης Ἀρχεναύτου
Ἐράτων Ἐρατίωνος
30
[Ἀ]ρίγνωτος Βαβυρίου
Ἑστιαιε̑ς
  Ποσείδιππος Καλλικράτους
Βατεῖς
  Λυσίστρατος Πολυεύκτου
35
ἐκ Κολωνοῦ
  Καλλιφάνης Καλλικλέους
  Θεάγης
Κολλυτειε̑ς
  Χαιρεφῶν Θράσωνος
40
Ἄλεξις Σωσιάδου
  Φερεκράτης Φιλοκράτους
Πλωθεῖς
  Χαιρίας Χαιρίου
Ὀτρυνε̑ς
45
  Φιλῖνος Θεοδώρου
Ἐρικεεῖς
Ἐπαμείνων Ἐπαινέτου
col. III.48
Ἁλαιεῖς
  Λυσιμαχίδης Λυσιπόλιδος
50
  Εὔβιος Αὐτοσθένους
Ἀπολλόδωρος Ἀρχίου
  Εὐνοστίδης Θεοφάντου
  Καλλιμήδης Ἀρχεμάχου
Τειθράσιοι
55
  Δημοσθένης Δημοφῶντο[ς]
  Δημόφιλος Δημοκλέιος
  Κα[λ]λίστρατος
  Προκλείδης Προξενίδου
Φηγαιεῖς
60
Ἀκήρατος Ἀρχεδήμου
  Θεόμνηστος
  Θεόδωρος Θεόγνιδος
Ἀραφήνιοι
Ἐλπῖνος Σωσιγένους
65
  Καλλίμαχος Μνησιθέιου
ἐγ Μυρρινούττης
  Θεόφιλος
Ἀγκυλῆθεν
  Εὔβιος Εὐβιότου
70
Διομειεῖς
  Δωρόθεος Θεοδώρου
Ἀγκυλῆθεν
  Μελήσιππος Μελησίου
74
[Θ]αρρίας Ἐρχιεὺς εἶπεν ἐψηφίσθαι τοῖς φυλέταις, ἐπειδὴ Ποσείδιππος Ἑστιαιόθεν ὁ ταμίας
75
[τῆ]ς φυλῆς καλῶς [κ]α[ὶ δικαί]ως ἐταμίευσε τ[ο]ῖ[ς] φ̣υλέτ[αις] καὶ τὰ ἱερὰ ἀπέθυσε ὑπὲρ τῶν πρυτάνε-
[ων] ὅσα ἔδει τυθῆναι, ἐπαιν[έσαι αὐ]τὸν ἀ[ρετῆ]ς ἕνεκ[α καὶ δι]καιοσύνης τῆς περὶ τοὺς πρυτάνες
[καὶ στε]φα[νῶ]σαι θα[λλοῦ στ]ε[φ]άν[ω]ι
face B left.col. III.78
Ἀριστοφάνης Ἰκαριεὺς εἶπεν· ἐψηφίσθα[ι τ]οῖς φυ[λ]έταις ἐπαινέσαι, ἐπειδὴ καλῶς κ[αὶ δ]ικαίω[ς]
ἐπεμελήθησαν τῆς συλλογῆς τοῦ δήμου καὶ τῆς δ[ι]αδόσε<ω>ς τῶν συνβόλων καὶ ἐπόησαν τὴν δωρει[ὰν]
80
τοῖς φυλέταις, ἐπαινέσαι αὐτοὺς ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τοὺς φυλέτας καὶ στεφανῶσαι
αὐτῶν ἕκαστον θαλλοῦ στεφάνωι ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τὴν φυλήν.
Διόδωρον Φιλοκλέος Γαργήττιον, Τιμόκριτον Τιμοκράτου Ἰκαριέα Θαρρίαν Θαρριάδου Ἐρχιέα.
Θαρρίας Ἐρχιεὺς εἶπεν· ἐπαινέσαι τοὺς ἱεροποιοὺς τοὺς τὰ μυστήρια ἱεροποιήσαντας Ἐλευσῖν[ι]
καὶ στεφανῶσαι αὐτῶν ἕκαστον θαλλοῦ στεφάνωι ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τοὺ[ς]
85
φυλέτας Ποσείδιππον Ἑστιαιόθεν, Τιμόκριτον Ἰκαριᾶ, Ἀριστοφάνην Ἰκαριέα Χαιρίαν Πλωθεῖα,
Καλλίστρατον Τειθράσιον, Πυθίωνα Κυδαντίδην, Εὔβιον Ἀγκυλῆθεν, Θεόμνηστον Φηγ-
αιέα, Θεόφιλον ἐγ Μυρρινούττης, Μηλιέα Ἰωνίδην
col. I.87a
(in corona)
88
ὁ δῆμος
col. II.87a
(in corona)
88
ἡ βουλὴ
face C right.col. II.89
[Διόδωρος Γ]αργήττιος εἶπεν· ἐπαινέσαι Ἀριστο[φ]άνην Εὐκλείδ[ο]υ Ἰκαριέα δ[ικαιοσύ]-
90
[ν]ης ἕνεκ[α] τῆς εἰς τὴν Α[ἰ]γεῖδα φυλὴν καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν θαλλοῦ στεφάνωι
                                                  (corona)
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 39      Agora 15 38    Agora 15 40
Att. — Athens: Ag. — c. 340 a.
1
                                 [Προσπάλτιοι]?
                                   [— — — ∶ — —]νου
                                   [— — — ∶ Χ]αιρεστράτ[ου]
                                   [— — — ∶ Θ]εοφάντου
5
                                   [— — —]ς ∶ Λυσανίου
                                   [․․․․π]ε̣ί̣θης ∶ Ἀρχίνου
                                 [Θορίκ]ιοι
                                   [Σμ]ί̣κυθος ∶ Ἐπιτέλους
                                   [Θ]ουκριτίδης ∶ Καλλίου
10
                                    Διονύ<σ>ιος ∶ Καλλιάδου
                                   [Ο]ἴαξ ∶ Πηδαλίωνος
                                   [Ε]ὐκλείδης ∶ Εὐθίου
                                   [Ἀν]τιγένης ∶ Ξενωνίδου
                                 [Πό]ρ̣ιοι
15
                                   [Μ]νησικλῆς ∶ Πυθοκλέους
                                   [Θ]ράσων ∶ Νικοστράτου
                                   [Στ]ράτος ∶ Μελανώπου
[γραμματεὺς τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Φί]λιππος ∶ Ἀντιφήμου Εἰρ̣[εσί(δης)]
                                              corona
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 40      Agora 15 39    Agora 15 41
Att. — Athens: Ag. — 339/8 a.
1
θεοί
ἐπὶ Λυσ[ι]μαχίδ[ο]υ ἄρχ[ο]ντος Αἰαντίδος
[πρυ]τ̣άνεις Σωκλέ[α εὐξ]άμενοι πα[ρ]ὰ
[τοὺς θ]εοὺς Ἐλε[υσῖνι ἀνέ]θ̣ηκαν vacat
5
                  vacat
[ἐπὶ Λυσιμα]χίδου ἄρχοντος οἵδε κατέθε-
[σαν — — — — —]ει ∶Η𐅄 vacat
[— — — — — — — —]σ[— — — — — —]
                lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 41      Agora 15 40    Agora 15 42
Att. — Athens: Ag. — 339/8 a. — IG II² 2833
See also: IG II² 2833
1
[Οἰ]νεΐδο[ς πρυτάνεις ἀνέθεσαν]
[οἱ] ἐπὶ Λυ[σιμαχίδου ἄρχοντος]
[νι]κήσαν[τες ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ]
[τοῦ] δήμο[υ στεφανωθέντες ․․․․]
5
[․․․]του[— — — — — — — —]
    lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 42      Agora 15 41    Agora 15 43
Att. — Athens: Ag. — 336/5 a.
face A left.col. I-II.1
            Ἐρεχθηΐδος
col. I.2
Ε[ὐ]ω̣[ν]υμῆς
Ἄ̣νυτος
[Ἐπι]χ̣άρης
5
Ἰσώνυμος
  Φίλλης
Ἀνθεμίων
Ἰσήγορος
Ὁμόφρων
10
  Δημόστρατος
Ἀντιφάτης
  Μόσχος
ἐκ Κηδῶν
  Πυθιάδης
15
Ἱέρων
Ἀγρυλεῆς
  Λύσιππος
  Σώσιππος
  Εὐθίδικος
20
  Τιμοκράτης
Ἵππων
Παμβωτάδαι
  Λυκῖνος
Ἀναγυράσιοι
25
  Δόκιμος
Ἰσοκράτης
  Τείσανδρος
  Δ[ημα]ίνετος
  Φι[λῖν]ο[ς]
30
Ἀρχ[ῖ]νο̣ς̣
col. II.31
[Κ]ηφ[ισι]ῆς
[— — —]
  Βλέπης
  Χαρίας
35
  Στέφανος
  Λεόντιος
Ἀντιφάτης
Περγασῆς
Ἀντίχαρμος
40
  Νικόμαχος
Ἀριστοκράτης
Ἐπιτέλης
Θημακειῆς
Ἀντίφιλος
45
Φηγούσιοι
  Μνησιφῶν
Λαμπτρῆς
Ἡγεμ[— —]
  Ξεν[— —]
50
  Λακ̣ρ̣ατ̣[— —]
  Εὐθύμαχ̣ο[ς]
  Αὐτοκράτης
Ὄψιος
Ἀριστοκλῆς
55
  Διόδωρος
Ἀρχίας
  Πουλυδάμας
  Λυσίθεος
Ἰσόνομος
60
Ἀρχ[ι]κρ[άτης]
  Εὔδη̣[μ]ο[ς]
face B front.col. IV-V.62
vacat  [— — — — — — — —]  vacat
col. III-IV.63
[Αἰγη]ίδος
col. III.64
[Ἁλαιῆ]ς
65
[․․6․․․]ς̣
[․․․․]μαχος
[Φιλόμ]ηλος
[Χα]ιρ̣[εδ]ημίδης
[․․]ίνιππος
70
[Διομε]ι̣ῆς
[Τιμασ]ίθεος
[Ἀρα]φήνιοι
  Ε̣ὐθυκλῆς
  Κλέων
75
[Φη]γαιῆς
  Πυθόδωρος
[Ἀ]ν̣τισθένης
[Π]ολυκράτης
[ἐγ] Μυρινούττης
80
[Ν]εοπτόλεμος
[Τει]θράσιοι
[Πρ]οκλείδης
[․․․]σ̣ι̣ς
[․․․․]ε[․]ος
85
  Εὔφ[ο]ρος
[Ἀ]γκυ[λε]ιῆς
  Δίων̣
  Σώστ[ρα]τ̣ος
[Ἰ]καριῆ[ς]
90
  Πείθ̣[ων]
[․․]ων
[Ἁγν]ό̣θεος
[Ποσεί]δ̣ιππο̣ς̣
[․․6․․․]λος
95
[Κολλυτῆ]ς
[․․․]οκλῆς
[․․․7․․․]ῆς
[․․․7․․․]ς̣
col. IV.99
ἐκ Κολωνοῦ
100
  Φίλιππος
Ἀνθεμίων
Ἑστιαιῆς
  Σπίνθαρος
Βατειῆς
105
  Λέων
Ἐρικειῆς
Ἰασίμαχος
Ὀτρυνῆς
Ἀγάθαρχος
110
Πλωθειῆς
Ἀριστόδημος
Ἐρχιῆς
  Νικίας
  Καλλίας
115
Ἡγήτωρ
  Βάθυλλος
  Εὔθοινος
  Δίογνις
   vacat
120
Γαργήττιοι
  Κτέων
  Προκλέης
  Δρομοκλέης
  Κλεόκριτος
125
Ἰων̣ίδαι
[Ἐ]ρξιμένης
[Κυ]δαντίδαι
[Κ]α̣λλιτέλης
[Ξ]ενοκλέης
130
Φιλ̣[α]ίδαι
  Πυθοκ̣λ̣ῆ̣ς
Ἀντικλῆς
  Φανόστρατος
col. V-VI.134
Πανδ[ιονίδος]
col. V.135
Παιανιῆς
  Πολυάρκης
  Φανοκλέης
  Σωσθένης
  Δημοκλῆς
140
  Σωτάδης
  Βλεψίας
  Θρασυμήδης
  Φιλόδημος
  Θεόπομπος
145
  Δημάδης
  Χαρινάδης
  Θεόδωρος
Κυδαθηναιῆς
  Πυθάρατος
150
  Θεοδωρίδης
Ἀριστόδημος
  Διόδωρος
  Δημήτριος
  Πασίας
155
Ἱππεύς
  Θεόφιλος
  Φιλόδημος
  Πυθέας
  Λεωκράτης
160
Ἀριστογένης
Προβαλίσιοι
  Λεπτίας
  Χαρίσανδρος
  Πολυκλῆς
165
  Μειδοκράτης
  Θεόφιλος
col. VI.167
[Ὠαιῆς]
  Κι̣[— —]
  Νικο̣[— —]
170
  Δ<ί>ων
Ἀντίδοτ[ος]
Κονθυλειῆ̣[ς]
  Πρόξενος
Μυρρινούσ[ιοι]
175
  Μείδων
  Δεινοκράτης
177
  Νίκανδρος
  Αἰσχυλίδης
  Καλλισθένης
180
  Θουφάνης
Πρασιῆς
  Τίμανδρος
  Τιμοχάρης
  Χαρί〚ας〛
185
Στειριῆς
  Χαρίδημος
  Μυρτίλος
  Θεόπομπος
Ἀγγελειῆς
190
  Εὐθυκράτης
Ἕρμιππος
Κυθήρριοι
Ἀρίσταρχος
  Διοκλῆς
face C right.col. VII-VIII.195
            [Λεωντ]ίδος
col. VII.196
[Σουνιῆ]ς
[․․․․μ]αχος
[Κλεοφ]ράδης
[․․․․]λέης
200
[․․․․]ινος
[Δειρ]αδιῶται
[․․]μίας
[Ἀ]γαθωνίδης
Π̣οτάμιοι
205
  Σωκλείδης
  Φωκίων
  Διοπείθης
Ἀριστοκλῆς
Ἀντιφάνης
210
Φρεάρριοι
Ἀντιχάρης
  Δήμαρχος
  Ναυσίστρατος
Ἀρχέστρατος
215
  Λύκων
  Φιλοκλῆς
Ἀνδρομένης
  Κάλλαισχρος
   rasura
220
Σκαμβωνίδαι
Ἀρχέστρατος
  Καλλιάδης
Ἀρ̣χέστρατος
Κήττιοι
225
  Μελανωπίδης
  Σμίκυθος
  Δημόφιλος
Λευκονοιῆς
  Λυσανδρίδης
230
<Ἀ>κεστορίδης
  Δ̣α̣[μ]ίας
col. VIII.232
Ἁλιμούσιοι
  Εὐβιόδημος
Ἀθηνόδωρος
235
  Θεόγνητος
Χολλῆιδαι
  Θεάγγελος
  Χαρίδημος
Αἰθα̣λίδαι
240
  Νικόστρατος
  Καλλίμαχος
Παιονίδαι
  Λυσίστρατος
  Φιλέας
245
Ὀνομακλῆς
Κολωνῆς
  Νικόστρατος
Ἀριστοφῶν
Ὑβάδαι
250
  Λάχης
  Λυσανίας
Εὐπυρίδαι
  Θεόδοτος
  Τιμοκλείδης
255
Πήληκες
  Φείδων
Ὀνησίων
ἐξ Οἴου
  Χίονις
260
Κρωπίδαι
  Δ̣[ί]πολ̣ις
Ἑκαλειῆς
Ἐμμενίδης
col. IX-X.264
            Ἀκαμαντίδος·
col. IX.265
Θορίκιοι
  Διονύσιος
Ἀριστοφάνης
  Μνησικράτης
Ἁγνόδημος
270
  Καλλιφάνης
Κεφαλειῆς
Ἱππαρχ<ί>δης
  Φιλιστίδης
Ἱεροφῶν
275
Ἔπαγρος
Ἐργομέλης
Ἀγάθαρχος
  Προκλέης
  Φιλωνίδης
280
  Δημοτέλης
Πόριοι
  Φιλοκράτης
Ἰσχυρίας
  Στράτων
285
ἐκ Κεραμέων
  Καλλίας
  Θεόπομπος
  Εὐκτήμων
  Μενέστρατος
290
  Τιμόθεος
  Εὐκλέης
Εἰρεσίδαι
  Καλλίας
Ἕρμειοι
295
  Εὐάγγελος
  Εὐχειρίδης
col. X.297
Χολαργῆς
  Τιμοκλῆς
  Πρόξενος
300
  Τελεσαρχίδης
  Λυσιφῶν
Ἰφιστιάδαι
  Μολοττός
Εἰτεαῖοι
305
  Κλεόβουλος
  Δημοκλείδης
Σφήττιοι
  Αὐτοκλείδης
  Θράσων
310
  Τιμοκλῆς
  Φιλοκλῆς
  Εὐθυκράτης
Ἁγνούσιοι
  Σπευσίας
315
Ἴσανδρος
  Καλλίφημος
  Χαιρέδημος
  Λυσιμένης
Προσπάλτιοι
320
Ἱεροφῶν
Ἐπι[κρ]άτης
  Τιμωνίδης
  Πολύευκτος
  Νικόστρατος
325
Κικυννῆς
  Εὐφίλητος
  Καλλικράτης
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 43      Agora 15 42    Agora 15 44
Att. — Athens: Ag. — 335/4 a. — IG II² 1700
See also: IG II² 1700
col. 1.1
[Ἐρεχθηίδος]
1a
lacuna of 88 lines including 9 demotics
2
[— — —]ου
Κηφισοκλῆς
Κηφισοδότου
5
Πυθόδηλος
Πυθοδήλου
Ἀνδροκλῆς
Ἀνδροκλέου
Ἀρί[σ]των
10
Ἀρίστωνος
Περγασεῖς
Κτήσιππος
Ἁγνοδήμου
Σωσικήδης
15
Φιλωνίδου
Περγασεῖς
Ἀλκιμαχίδης
Ἡγεμάχου
Κλεωνυμίδης
20
Φωκιωνίδου
Φηγούσιοι
Δημύλος
Δημοκλέος
Θημακεῖς
25
Εὔθιππος
Πυθίππου
vacat
col. II.27
[Αἰγηίδος]
27a
lacuna of 90 lines including 11 demotics
28
[— — —]ου
[— — —]ος
30
[— — —]λου
[Ἀντ]ιφῶν
Ἀντιφῶντος
Ἑ[σ]τι[α]ιεῖς
Ποσείδιππος
35
Καλ[λ]ικ[ρ]άτου
Ὀτρυνεῖς
Ἀρχέστρατος
Μνησαρχίδο
Ἐρικειεῖς
40
Χαιρέδημος
Χαιρεστράτου
Βατῆς
Ἀνδροκλῆς
Ἀριστόλεω
45
Κυδαντίδαι
Σπίνθων
Λαμέδοντος
Φειδόλεως
Φειδοστράτου
50
Πλωθεῖς
Θεόδωρος
vacat
Διομεεῖς
Ἀρίμνηστος
55
  vacat
col. III.55
[Πανδιονίδος]
55a
lacuna of 89 lines including 8 demotics
56
[— — —]ου
Π[ρ]οβαλί[σι]οι
Δε[— — —]
[․․․]ίου
60
Ἀρχένεως
Εὐκλίνου
Ἀρχέστρατος
Ἀμυνάνδρου
Πουλυτίων
65
Πολυκλέος
Νικόστρατος
Νικέου
Στειριῆς
Κηφισοκλῆς
70
Κηφισοδώρου
Ἀριστοφῶν
Ἀριστοδήμο
Αἰσχίνης
Καλλιμήδου
75
Παιανιεῖς καθύ
Στράτων
Καλλιστράτου
  vacat
col. IV.78
[Λεωντίδος]
78a
lacuna of 89 lines including 14 demotics
79
[․․5․․]οσί[ου]
80
Ἀθη[ν]όδω[ρ]ος
Νουμηνίου
Ἁλιμούσιοι
Τιμοκράτης
Τελέ<σ>ωνος
85
Θώραξ
Λυκόφρονος
Νικόστρατος
Νικιάδου
Εὐπυρίδαι
90
Λυσανίας
Λυσιάδου
Κτησῖνος
Κρηθέως
Κολωνῆες
95
Εὔμηλος
Ἀριστοφῶντος
Ἀντιγένης
Φαιδρομάχο
Χολλεῖδαι
100
Εὐθύδικος
Θερσίππου
Ἀρκεφῶν
Μείδωνος
Ποτάμιοι ὑπέν
105
Ὀνομακλέης
Ὀνομακρίτου
ἐξ Οἴου
Χαιρέστρατος
Χαριάδου
110
vacat
col. V.110
[Ἀκαμαντίδος]
110a
lacuna of 87 lines including 10 demotics
111
[— — —]ου
Θε[— — —]
[․․․․]ύλου
Πολύδωρος
115
Θουγένου
Φ[ί]λων
[․․․]λ[․․․․]ος
Προσπάλτιοι
Ναυσίας
120
Ναυσικράτου
Εὔμηλος
Εὐμηλιάδου
Ἀνδροσθένης
Δημοκράτους
125
Δίκαιος
Δικαίου
Ἀπολλόδωρος
Ἀρχίου
Ἕρμειοι
130
Χαρίας
  vacat
Καλλικράτης
vacat
Εἰρεσίδαι
135
Θεόφιλος
Χαρισίου
  vacat
col. VI.137
[Οἰνηίδος]
137a
lacuna of 93 lines including 11 demotics
138
[— — —]ος
[— — —]ρου
140
Ἅγνων
Ἁγνωνίδου
Θεογένης
Πλείστου
Μνησικρ[ά]της
145
Λυσικράτους
Εὐνομίδης
Εὐνομίωνος
Γενναῖος
Πλείστου
150
Περιθοῖδαι
Δημοκράτης
Ἀριστοκράτους
Σώστρατος
Σμικύθου
155
Μνησίμαχος
Νουφράδους
vacat
col. VII.157
[Κεκροπίδος]
157a
lacuna of 94 lines including 9 demotics
158
[— — —]λου
Νεο[κ]λ[είδ]ης
160
Προξ[έ]νου
Συπαλήττιοι
Αὐτόβουλος
Αὐτοσόφου
Σώστρατος
165
Μικίωνος
Πιθεῖς
Χαιρήτιος
Χαιριμένους
Εὐαίνετος
170
Δημαινέτου
Χαίριππος
Αὐτοκλέους
Δαιδαλίδαι
Παντιάδης
175
Δεξιξένου
vacat
col. VIII.176
[Ἱπποθωντίδος]
176a
lacuna of 85? lines including 13 demotics
177
[Ἐλευσίνιοι?]
177a
lacuna of 10? lines
178
[— — —]ος
Ἐπ[ικ]ούρου
180
Σωσίστρατος
Μένωνος
Εὐθύστρατος
Εὐθυδήμου
Θρασυκλῆς
185
Θρασύλλου
Φωκιάδης
Πολυνίκου
Διονυσόδοτος
Πυθαράτου
190
Ἀνακαιῆς
Φιλόμβροτος
Φιλοκλέους
Θράσων
Θρασυμήδου
195
Φίλων
Φιλαίου
vacat
col. IX.197
[Αἰαντίδος]
197a
lacuna of 98 lines including 6 demotics
198
Φιλο[— —]
Φιλο[— —]
200
Θεάγγελος
Ξενοκλέου[ς]
Καλλίξενο[ς]
Ἀρχεπτολέμου
Ἀριστόδημος
205
Ἀριστοφῶντος
  vacat
col. X.206
[Ἀντιοχίδος]
206a
lacuna of 95 lines including 11? demotics and 2 lines uninscribed
207
[— — —]η[ς]
Διοπείθου
Π[α]λληνε[ῖς]
210
Φιλόστρα[τ]ος
Νικοστράτο[υ]
[․․․․]άνης
[․․5․․]θου
Ἐπικράτης
215
[․․․]οτήτου
Θεμιτεὺς
Εὐθύνεω
Θεόδωρος
Ἀντιδώρου
220
Λυσίδημος
Λυσιθέου
Εἰτεαῖοι
Σωκράτης
Κηφισοκλέ[ους]
225
Αἰσχύλος
Νεοκλείδου
  vacat
col. V-VI.227
γραμματεὺς κατὰ πρυτανείαν Πρόξενος Πυλαγόρου Ἀχερδούσιος
γραμματεὺς τῶι δήμωι Ἀντιμένης Ἀριστομένους Τειθράσιος
ἀναγραφεὺς Ἀριστοφάνης Ἱερωνύμου Τειθράσιος
230
ἐπὶ τὰ ψηφίσματα Κρίτων Ἐρξιδίκου Μαραθώνιος
ἀντιγραφεὺς Πιστοκλέης Πιστογένους Ἀναφλύστιος
ταμίας τῆι βουλῆι Διογένης Διογένου Μελιτεύς
ταμίας τῶν εἰς τὸ ἀνάθημα Κόνων Μητροδώρου Κυδαθηναιεύς
κῆρυξ Διοφῶν Διοφάντου Ἀφιδναῖος
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 44      Agora 15 43    Agora 15 45
Att. — Athens: Ag. — 334/3 a. — IG II² 1750
See also: IG II² 1750
frg. a
[corona]                                                    corona
1
      [Ἀ]ντιοχίδος πρυτάνεις οἱ ἐπὶ Κτησι[κλέους ἄ]ρχοντος
      [σ]τ̣εφανωθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆ̣[ς καὶ] τοῦ δήμου
       ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικα[ιο]σύνης
frg. b.col. I.4
Ἀναφλύστιοι
5
Ἱεροκλῆς Ἱέρωνος
Ἐρατόστρατος Ναυσικύδο
Κύκνος Φιλοχόρου
Δημήτριος Πυθίππου
[Ἀ]πολλόδωρος Ὀλυμπίχου
10
Ἐπικράτης Ἀλεξιάδου
Θεαγένης Ἀκεσάνδρου
[Φ]ιλαιγίδης Λεωκήδου
Παυσανίας Θρασύλλου
Δημήτριος Καλλίππου
15
Ἀμφιτροπαιῆς
Διοκλῆς Φιλαρχίδου
Αἰσχύλος Αἰσχύλου
Βησαιῆς
Κηφισόστρατος Ἀρχί[ο]υ
20
Ἀριστεὺς Θεογένου
Ἀτηνῆς
Ἀριστοδάμας Καλλίου
Γνάθιος Εὐφιλήτου
Εὐφίλητος Γναθίου
col. II.25
Αἰγιλιῆς
Κρατῖνος Κρατύλου
Κράτιος Κρατύλου
Ἀριστόδημος Ἐπικράτου
Φαίνιππος Σωστράτου
30
Εὔξιππος Θερσίππου
Ἀρχέδημ[ο]ς Φειδιάδου
Θοραιῆς
Κλεανδρίδης Κλεάνδρου
Χαρικλῆς Ἀθηνοδώρου
35
Φιλοκλῆς Βίσωνος
Χαρικλῆς
Παλληνῆς
Ἀρχέβιος Ἀρχεναύτου
Ἡγησίλεως Δεισιθέου
40
[Χ]αιρέστρατος Γνίφωνος
Κλεοπείθης Θεοπόμπου
Τιμόθεος Σμικρίου
Κηφίσιος Κηφισοδήμου
Θεόδοτος
45
γραμματεὺς τῆς βο<υ>λῆς
καὶ τοῦ δήμου
Προνάπης Προξένου
Προσπάλτιος
col. III.49
Ἀλωπεκῆς
50
Φιλόξενος Ξενοφῶντος
Διογένης Διογείτονος
Αὐτοφωντίδης Δεινίου
Χαιρέστρατος Εὐξιθέου
Ἀντίμαχο[ς ․․․․ν]τος
55
Ἀντιφῶν Σόλωνος
Θεόδωρος Ἀντιφάνου
Νίκων Ἀρχίνου̣
Ἀφθόνητος Φά[νη]το[ς]
Κλέων [Δι?]αγόρου
60
vacat
Κριωῆς
Θεόφιλος Χαιρέου
Κολωνῆς
Ἐπιχαρῖνος Εὐθυκράτο[υ]
64
Εὔκρι[το]ς Εὐκρίτου
65
Εἰτεαῖοι
Ἵερος Μελανώπου
Ἐροιάδα[ι]
Ἄνθιππος Ἀντιχα̣[ρ — —]
Σημαχίδαι
70
Κομαῖος Κόμωνος
col. I.70a
in corona (71-75):
71
  Κύκνον
Φιλοχόρου
Ἀναφλύστιον
  ἡ βουλή
75
οἱ φυλέται
col. III.75a
in corona (76-80):
76
Ἐρατόστρατον̣
Ναυσικύδου
Ἀναφλύστιον
  ἡ βουλή
80
οἱ φυλέται
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 45      Agora 15 44    Agora 15 46
Att. — Athens: Ag. — stoich. 16 — 331/0-330/29 a.
1
[ἔδοξεν Τειθ]ρασίοι-
[ς ․․․8․․․․ ε]ἶπεν· στ-
[εφανῶσαι το]ὺς βουλ-
[ευτὰς τοὺς ἐ]π’ Ἀριστ-
5
[οφ․․5․․ ἄρχ]οντος χ-
[ρυσῶι στεφά]νωι ἕκα-
[στον αὐτῶν ἐ]πειδὴ κ-
[αλῶς καὶ φιλ]οτίμως
[ἐπεμελήθησ]αν τῶν θ-
10
[υσιῶν καὶ τῶ]ν ἄλλων
[ὅσα ἐκέλευσ]αν οἱ δη-
[μόται· οἵδε β]ουλευτ-
[αὶ ἐγένοντο] Βλέπυρ-
[ος Φυλείδου], Μαντικ-
15
[λῆς ․․․7․․․]άνης Ἀν-
[․․․․10․․․․ι]νιάδη-
[ς ․․․․9․․․․ο]υ· ἀναγ-
[ράψαι δὲ τόδε] τὸ ψήφ-
[ισμα ἐν στήλη]ι λιθί-
20
[νηι καὶ στῆσα]ι ἐν τῶ-
[ι — — — — — —] vacat
       vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 46      Agora 15 45    Agora 15 47
Att. — Athens: Ag. — c. 330 a. — IG II² 2397|IG II² 2423
See also: IG II² 2397;  IG II² 2423
cols. I-III missing
frg. a.col. IV.1
[Λεωντίδος]
  lacuna
[— — —]ης
  lacuna
col. V.3
[Ἀκαμαντίδος]
  lacuna
5
[— — —]πος
5
[Ἰφισ]τιάδαι
[Δ]ι̣ότιμος
Κικυννῆς
  Νικίας
Διάκριτος
9a
lacuna
col. VI.9b
col. VI missing
frg. c.col. VII.10
[Κεκροπίδος]
  lacuna
Φ̣λυῆς
  Μενέστ̣[ρατος]
Ἀνδροκλῆ[ς]
14
  Τιμοκλῆς
15
Ἀριστομένης
[Ε]ὐ̣αγγελ̣ίδ̣η̣[ς]
   lacuna
frg. b.col. VIII.17
[Ἱπποθωντίδος]
   lacuna
[— — —]ς
20
[— —]κλῆς
20
[— —]κλῆς
[— —]κλῆς
[— — —]τος
[— — —]
[— — —]έως
25
  lacuna
col. IX.25
[Αἰαντίδος]
  lacuna
[— — —]ς
[— —]ρ[․]ος
[Φιλ?]ωνίδης
29
[Φ]ι̣λάνθης
30
[Κόροι?]βος
[— c.6 —]κ̣ίας
  Ε[— c.3 —]σίδης
Φαληρῆς
  Αὐτόβιος
35
  Βόηθος
  Εὐκράτης
  Καλλικράτης
Ἱππο
  Καλλικράτης
40
  Καλ
  Φῶκος
  Φίλων
  Δι̣ονύσιος
  Δ̣[ημή?]τριος
45
    lacuna
col. X.45
[Ἀντιοχίδος]
   lacuna
[Ἀλωπεκῆς]
[— — — —]
[— — — —]
49
[— — —]η̣[ς]
50
  Γλαύκωνος
Ἀνδροκλείδης
  Φύσων
  Πυθέας
  Κτησικλείδης
55
  Λοκρίων
  Θεόπομπος
Ἐρατοκλῆς
  Φιλημονίδης
Ἀναφλύστιοι
60
Ἀρκεσίλας
  Κλεομέδων
  Εὐκράτης
Ῥίκων
  Κινέας
65
  Φιλτωνίδης
  Αὐτοκλείδης
Ἀγάθων
  Δρακαλίων
  Χαιρέστρατος
70
    lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 47      Agora 15 46    Agora 15 48
Att. — Athens: Ag. — c. 330 a. — IG II² 1753
See also: SEG 36:219;  IG II² 1753
col. I-III.1
Πανδιονίδος πρυτάνεις ἀνέθ[εσαν οἱ ἐπὶ — — — — ἄρχοντος]
[στεφα]ν̣ω̣θέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου
col. I.3
   Παιανιεῖς
Στρατω̣νίδης Σωσιγένου
5
Πραξίας Ἀνθεμίωνος
Θεόμνηστος Δίωνος
Ἀρχίδαμος Ἀρχικλείδου
Θεόδοτος Ἀντιφάτου
Ἀλκίμαχος Ἄνδρωνος
10
Λύσιππος Φιλίνου
Ἀντιγένης Τιμοστράτου
Χίονις Δημοστράτου
Ἐτέανδρος [Χ]αρμαντίδο[υ]
  [Κ]ονθυλίδα[ι]
15
Χαιρέας Μελησίππου
  Ὄαθεν
[—]όδημος ΔΕΙΚΙΡΟΥ
lacuna of 3(?)  lines
   Πρασιεῖς
19
Ἀριστοκλῆς Ἀριστοκλείδου
20
[— —]ΑΥΧΑΡ[— —]ΡΥΣ
[— — — — — — —]
col. II.22
Ἀγγελεῖς
Θεογένης Ἐργ̣οφίλου
Μέλητος Μενεστράτου
25
Νικίας Χαιρελείδου
        Μυρρινούσιοι
Πολυδάμας Ἀριστοδάμαν[τος]
Σω̣σιγένης Σω̣σιγένου
Νικησίας Τηλοκλέους
30
[Ἀν]τι̣φάνης Ἀντιμένους
Εὐθυκράτης Εὐθυκράτου
[— — —]χίας Εὐκλείδου
      Στειριεῖς
[Δε]ινίας Δεινοκράτους
35
Ζ̣ώπ[υ]ρος Κρατύ̣νοντος
Χαρίας Ἀριστοκλέου
     [Προβαλίσιοι]
Λυσανίας Ἀριστοκλείδου
Κλεομήδης Ἀριστοκλείδου
40
Μνήσαρχος Τιμοστράτου
Εὐθ̣ύ̣δημος Εὐκ[ρ]άτους
[— — —]ΡΟΥ[— — — —]
col. III.42a
Missing: col. III, including
12(?)  Κυδαθηναιεῖς,
2 Κυθήρριοι,
1(?)  Παιανιεὺς καθύπερθεν
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 48      Agora 15 47    Agora 15 49
Att. — Athens: Ag. — c. 330 a. — IG II² 2438
See also: IG II² 2438
col. I
lacuna
1
[— — — — —]ά̣δου
[— — — — —]οκλίτ̣ου
[— — — — —]ομάχ̣[ου]?
[— — — — —]δου
5
[— — — — —]
[— — — — —]κίου̣
[— — — — — —]
[— — — — —]ου
[— — — — — —]
10
[— — — — —]ο̣ύλου
[— — — — —]νίδου
[— — — — —]ησίππου
[— — — — —]οφῶντος
13a
lacuna
col. II.13b
    lacuna
14
[Ὀ]ῆθε[ν]
15
  Οἰν[ο — — — — — —]
[․․]λ̣ο̣ν[— — — — — —]
[Εὐ]φρό[ν]ι[ος — — — —]
  Ε[— — — — — — —]
  Εὐδ[— — — — — — —]
20
[․]ο[․]ι[— — — — —]
[— c.2 —]ο̣γέν̣[ης — — — —]
Κοθ̣ωκίδ[αι]
  Εὐα[γ]ί[ων? — — — —]
Ἐπικηφίσιοι̣
25
  Καλλίμαχ[ος — — — —]
Βο̣υτ̣ά̣[δαι]
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 49      Agora 15 48    Agora 15 50
Oropia — Oropos — 328/7 a.
col. I-II.1
οἵδε ἐπέδοσαν εἰς τὸ ἀνάθημα ὃ ἀνέθηκεν
ἡ βουλὴ ἡ ἐπ’ Εὐθυκρίτου ἄρχοντος
                         βουλευταί
col. I.4
Φιλόστρατος Ἀχαρνε
5
Εὐθυκράτης Ἀφιδ〚γ〛ναῖ {²⁶Ἀφιδναῖ(ος)}²⁶
Χαιρέστρατος Ῥαμνού
Οὐλίας Στειριεύ
[Φ]άλανθος ἐκ Κερα
Εὐκράτης Λαμπ<τ>ρεύ
10
Λυκο<ῦ>ργος Μελιτε
Καλλισθένης Τρινεμ
Εὐετίων Σφήττιο
Ἔνπεδος Οἰῆθε
Θεοκρίνης Ὑβάδης
15
Φιλοκράτης Αἰξωνεύ
Πρωτοκλῆς Κηφισιεύ
Βοῦλις Θοραιεύ
col. II.24
Δημήτριος Ἀφ<ι>δναῖο
25
Ἀμεινίας Ἀγρυλῆθε
Ἀντίδοτος Συπαλήττι
Θεόδωρος Παλληνεύ
Ἐπιγήθης Ἐροιάδη
Νίκανδρος Μαραθώνι
30
Λυσίθεος Εὐ<ω>νυμ
ταμίας
Σωτι<ά>δης Ἀχαρνεύ
γραμματεύς
Σωκράτης Παιονίδ
35
Πυθόδηλος Ἁγνούσιο
col. I.18
  οἵδε ἐκ τῶν ἄλλων ἐπέδοσαν
Φανόδημος Θυμαιτά
20
Δημ<ά>δης Παιανιεύ
Πολύε̣υ̣κτος Σφήττιο
Εὔ[— c.6 — Κ]ολλυτε
[Κηφισ]ο̣[φ]ῶν Χολαρ̣γ̣ε
col. II.36
Ἀριστείδης Ἕρμ[ειος]
Φείδιππος Μ[υρρινούσιος]
Καλλιτέλη[ς — — —]
Καλλικ[— — — —]
40
Ἀριστίω[ν — — —]
40a
                 vacat 0.022 m.
41
Καλλισθένης Χαρ<ο>πίδου Τρινεμεὺς [εἶπεν]·
[ἐ]πειδὴ Εὐθυκράτης Ἀφιδ[ν]αῖος καὶ Φιλ[όστρατος]
[Ἀ]χαρνεὺς καὶ Χαιρέστρατος Ῥαμνούσι[ος ἀεὶ]
[δ]ιατελοῦσιν φιλοτιμούμε<ν>οι πρὸς τὴν βο[υλὴν]
45
[κ]αὶ τοῦ <ἀ>ναθήματος τοῦ ἐν Ἀνφιαράου τῆ[ι βου]-
[λ]εῖ συνεπεμελήθησαν καλῶς καὶ φιλοτίμω[ς]
[δ]εδόχθαι τῆι βουλεῖ ἐπαινέσαι Εὐθυκράτη[ν]
Δρακοντί<δ>ου Ἀφι<δ>ναῖον, Φιλόστρατον Φιλίνο[υ]
Ἀχαρνέα, Χαιρέστρατον Χαιρεδήμου Ῥαμνού-
50
σιον, καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν χρυσῶι
στεφάνωι ἀπὸ ∶𐅅∶ δραχμῶν ἐπὰν τὰς εὐθύνας
δῶσιν ὅπως ἂν καὶ οἱ ἄλλοι φιλοτιμῶνται πρὸς
τὴν βουλὴν εἰδότες ὅτι χάριτας αὐτοῖς ἡ βουλὴ
ἀπο[δ]ώσει τὰς ἀξίας ἑκάστωι ὧν ἂν εὐ<ε>ργετή-
55
σωσιν· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμ-
ματέα τῆς βουλῆς ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσ[αι]
ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀμφιαράου. vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 50      Agora 15 49    Agora 15 51
Att. — Athens: Ag. — 327/6 a.
1
[— — —]δος πρυτάνει̣ς νικ[ήσαντες — — —]
[— — —] ἐπὶ Ἡγήμονος ἄρχο[ντος — — —]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 51      Agora 15 50    Agora 15 52
Att. — Athens: Ag. — 325/4 a.
1
[Αἰ]αντ̣ίδο[ς πρυτά]νεις ἀνέθεσαν
[σ]τεφανω[θέντ]ες ὑπὸ τῆς βουλῆς
καὶ τοῦ δή[μ]ου ἀρετῆς ἕνεκα καὶ
δικαιοσύ[νη]ς ἐπ’ Ἀντικλέους
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 52      Agora 15 51    Agora 15 53
Att. — Athens: Ag. — c. 325 a. — IG II² 1752
See also: SEG 39:179;  IG II² 1752
col. I
      lacuna
1
[— — c.14 — —]χου
[— — c.11 — — Με]νεστράτου
[Εὐπυρίδαι]
[— c.8 — Π]ο̣λυκλέους
5
[Σωστρατίδη?]ς Ἐκφάντου
[— demotic —]
[— c.8 — Ἀ]μυνάνδρου
[— — c.10 — —] Ἀθηνοτίμου
[— demotic —]
10
[— c.8 — Κα]λλιστράτου
[— — c.12 — —]οκλέους
[— demotic —]
[— — c.13 — — δ]ώρου
[— — c.18 — —]ο̣υ
15
     lacuna
col. II.15
[Φρεάρριοι]
    lacuna of 2 lines
  Κ[— — — — — — —]
  Διο[— — — — — —]
  Λυκῖνος̣ [— — — —]
19
  Φανίας Ἀγάν[ορος]
20
  Λεύκων Δημέου
  Εὔβουλος Διοδώρου
Ἀριστόκριτος Αὐτοφάνου
Σουνιῆς
Ἀνδρομένης Χαλκιδέως
25
  Διοφάνης Διοπείθους
  Θουτιμίδης Φανίου
  Διονυσίφιλος Θουγείτονο[ς]
Ποτάμιο[ι Δ]ειραδιῶται
  Πύρρος [Εὐθ]υμάχου
30
  Πολυκ̣[λῆ]ς̣ Ἑορτίου
[Δειραδιῶ]ται
      lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 53      Agora 15 52    Agora 15 54
Att. — Athens: Ag. — 324/3 a.
face A left
in corona (1-7):
1
   [ἡ βουλ]ή̣
  [τὸν ταμία]ν
[— c.10-11 —]άτους
  [— c.7 —]α
5
[ἀρετῆς ἕνεκα κ]αὶ
  [δικαιοσύ]-
     [νης]
7a
    corona
    lacuna
face B front.col. I.7c
    lacuna
8
[․․․]νίας Θεοπόμπου̣
9
[ἄρχ]ων ⋮ Η̣
10
[Ἡγησ]ίας Κηφισοδώρου
    vacat
[γ]ρ̣αμματεὺς τῶι̣ δήμωι
[Χ]ά̣ριππος Φί[λ]ωνος Ῥαμν[ού]
[ἀν]α̣γραφεὺς
15
[— c.5 —]ίδης Κιχωνίδο
[Παια]ν̣ι̣εύς
    vacat
col. II.15a
   vacat
16
κατὰ πρυτ[ανείαν]
Εὐφάνης Φ[ρύνωνος]
Ῥαμνούσιος
ἐπὶ τοὺς νό[μους]
20
Εἰρηνοκλῆ̣[ς — — — —]
Ἀθμονεύ[ς]
  vacat
1
corona
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 54      Agora 15 53    Agora 15 55
Att. — Athens: Ag. — c. 321 a.
1
[Ἀχαρνεῖς]
   lacuna
[— — — — —]
[Θ]ράσυλλ[ος]
5
[Λ]εοντέω[ς]
5
  Τιμόδημο[ς]
  Κηφισοδότ[ου]
[Φ]υ̣λάσιοι
[Θο]υ̣δόσιο[ς]
[—] traces [—]
10
    lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 55      Agora 15 54    Agora 15 56
Att. — Athens: Ag. — c. 321 a. — IG II² 2407
See also: IG II² 2407
      lacuna
1
[Ἀναφλύστιοι]
[— c.10 —]ς Λεω[κ]ρά̣[τους]
[— c.10 —]ς Χαι̣[ρ]ε[φίλο]υ(?)
[— — c.13 — — μ]ά[χ]ου(?)
5
[— c.6 — Ἀρ]ισταίου
[— c.6 —]ς Ποιθικοῦ
[— c.6 —] Εὐαγγέλου
[— c.6 —]ος Φιλίνου
[— c.6 —]ος Λυσιμάχου
10
[— c.4 —]οκλ[ῆ]ς Νικοκλέους
[— c.10 —]δ[— — — —]
[— Demotic? —] vacat
[— — — — — —]ονος
[— — — — — — —]
15
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
20
[— — — — — —]σινίκου
[Σημαχίδαι?] vacat
[— — — — — — —]ίκου
[Εἰτεαῖοι?] vacat
[Ὀλ]υ̣μ̣[π]ιό[δ]ω[ρ]ος Ὀλυμπιοδώρου
25
[— c.4 —]ας Ἀντιφάνους
[Ἐροιάδα]ι? vacat
[— c.4 —]μένης Ναυσιχάρους
[Ἀτην]ῆ̣ς̣? vacat
[— c.6 —]ος Μενίππου
30
[— c.9 —] Λυσιάδου
[— c.8 —]ος Λυσιάδου
[Ἀλωπ]ε̣κ̣ῆθεν
[․․․․]κλῆς [— —] vacat
[․․․․στ]ρατος Νικοστράτου
35
[․․․․]μων Λύσωνος
[․․5․․]δης Νικοδρόμου
[Κ]τ̣[ησι]κ̣λείδης Κτήσωνος
[Μ]ελησίας Μελησίππου
[Δημ]όφιλος Λεωστράτου
40
[․․․]υκλῆς Οἰνοβίου
[Θ]ουδῆς Θουδιάδου
[Χ]αιρέδημος Ἀρχέλου
[Δ]ιοφάνης Εὐτέλους
[Ἱππ]όνικος Καλλίου
45
[Κ]ολωνῆθεν
[Ἀντι]οχίδης Δημοκράτους
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 56      Agora 15 55    Agora 15 57
Att. — Athens: Ag. — s. IV/III a. — IG II² 2410
See also: IG II² 2410
col. I.1
[Πανδιονίδος]
  lacuna
[— — — — —]
[— — — — —]
5
[— — — —]ρου
5
[— — —]ος
[— — — —]το[—]
[— — — —]․[— —]
[— — — — —]
[— — —]δου
10
[— — —]σι․․․
[— — — — —]
[— — —]γου
[— — — —]
[— — — —]
15
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
20
[— — — —]
lacuna
col. II.21
[Λεωντίδος]
lacuna
Θεοξεν[— —]
Ἀρχέστρ[ατος]
25
  Κή[ττ]ι̣[ο]ι
25
Ἀρχ[ῖ]ν[ος](?)
Ἀφθόνητ[ος]
Σώ[φ]ιλος
  Ποτάμ[ιοι]
Θέωρος
30
Κ[λε]οστράτου
[Χολ]λεῖδα[ι]
[— — —]ΔΑΙ[— — —]
Σωκ[λ]ε̣ίδης Εὐκλε̣ίδου
Ἐπιχάρης
35
Μίκωνος
Ἐπιχάρης
Ἐπιχάρο[υς]
Στέφανος Κ̣λέωνος
Ἐνπεδί[ω]ν
40
Ἁλιμούσ[ι]ο[ι]
lacuna
col. III.41
[Ἀκαμαντίδος]
lacuna
Ἀντ[ι]μ[— — —]
[— —]ρο․ο[— — —]
45
[— — —]․[— — —]
45
  Θορ[ί]κ[ιοι](?)
[— — κ]λέης
Ἀρι[σ]τοκ[— — —]
Ἀ[— —]Κ[— — —]Χ[— —]
[ἐκ] Κεραμ̣έ̣ων
50
[Σ]μ̣ῖκρος
[— —]ΛΔΡΟΓ[— — —]
[— —]ασίας Θ[εο]κλ[ε]ίδ[ου]
[Θ]ε̣όπομ[πος]
Ἐπ̣ικράτ̣[ης]
55
Ὀλυμπίωνος
Ὀλυμπί[ων]
Μ[ν]η̣σιάδο̣[υ]
[— — — — —]
Μ[ν]ησιά[δου]
60
[— — — — —]
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 57      Agora 15 56    Agora 15 58
Att. — Athens: Ag. — post 307/6 a.
1
[ἐπὶ — — — — ἄρχοντος 〚— — — —] — — —〛 πρυτάνεις
[στεφανωθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ το]ῦ δήμου ἀνέθεσαν.
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 58      Agora 15 57    Agora 15 59
Att. — Athens: Ag. — stoich. — 305/4
1
[․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ν αλλο
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․]σωλ[․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․ εἰ]δότες
[ὅτι ἐπαινεθήσονται ὑπὸ τῆς βουλῆς κα]ὶ τοῦ [δ]ήμου· ἀν-
5
[αγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέ]α ἐν στή[λ]ηι λιθί-
[νηι καὶ στῆσαι ἔμπροσ{σ}θεν {²⁶ἔμπροσθεν}²⁶ τοῦ] β̣ο̣υ̣λευτη̣[ρ]ίου· εἰς δὲ
[τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦ]ναι τὸν ταμίαν τοῦ [δ]ήμ̣-
[ου ∶ΔΔΔ∶ δραχμὰς ἐκ τῶν εἰς τ]ὰ κατὰ ψηφίσματα [ἀν]αλι-
[σκομένων τῶι δήμωι]
10
                   vacat
col. I.10
[Κεραμεῖς?]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
15
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[Ἕρμειοι?]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
20
[Εἰρεσίδαι?]
[— — — — — —]
[— — — — —]
[Ἰφιστιάδαι?]
[— — — — — —]
25
[Χολαργεῖς]
[— — — — — —]
[— — — — — —]
[— — — — — —]
[— — — —]ο̣πα[— — —]
30
[— — — —]ς Εὐολβίου
[— — —]νης Ἀριστωνύμ[ου]
        vacat
[γραμματ]ε̣ὺς β̣ουλῆς κα[ὶ] δήμου
[— — — —]ωνος ἐγ Μυρριν
34
[κῆρυξ βου]λ[ῆς κ]αὶ δή̣μ̣ου
35
[Εὐκλῆς Φιλ]οκλέ̣[ο]υς Τρι̣[ν]ε̣
[ταμία]ς τῆς β[ουλῆς]
[— — —] Ἀ̣πολλο̣[— — — — — —]
        vacat
col. II.38
[Σφήττ]ιοι
[— — — — —]πείθο̣υ̣
40
[— — — — — —]․όρους
[— — — — — — —]ου
[— — — — — — —]έλου
[— — — — — — —]ου
[— — — — — — — ο]υ
45
[— — — — — — —]
[Κικυννεῖς]
[— — — —]ς̣ Τ̣ολ[— — —]
[— — — —]λείδου
[— — — Θ]εοκλέους
50
[Προσπ]άλτιοι
[— c.6 — Λ]υσανίου
[— c.4 —]λιτος Καλλικράτου
[— c.3-4 —]ίας Πολυεύκτου
[Θ]εοφάνης Καλλιστράτου
55
[Μ]νησίστρατος [Μ]νησικράτο̣υ
[Κ]εφα[λ]εῖς
Φιλόστρατος Λ[— — —]οστράτου
Λυσικράτη[ς Λυ]σιθέου
Δημοκράτης Μν̣[η]σ̣ιεργίδου
60
        vacat
col. III.60
Μ̣ε̣γα̣λ̣[ο]κλῆς Μελ̣α̣ν̣θ[ίου]
Σωκρατίδης Θεο[— — —]
Φιλιππίδης Δ̣ιο[— — —]
Αὐτοκλῆς Αὐτο[κλέους?]
Πίστων Ἀκηρ[άτου]
65
Φιλοκράτης Θ[— — — —]
Τολμίδης Δ[— — — —]
Δ̣ι̣ο̣κλείδης [— — — —]
Φαίνιππο[ς — — — —]
[Θ]ορ[ίκιοι]
70
Ἄ[ρ]χιππο[ς — — — —]
Λυκομήδη[ς — — — —]
Κηφισόδοτο̣[ς — — — —]
Εὐδράων Λυ̣[— — — —]
Ναύαρχος Ν[— — — —]
75
Εὔβουλος Δ[— — — —]
        vacat
κατὰ πρ[υτανείαν]
Αὐτό[λυκος Λύκου Ἀλωπεκῆθεν]
ἐπὶ τ[οὺς νόμους]
79
Δημ̣[— — — — — — —]
80
ἀντ[ιγραφεύς]
Εὐ․[— c.8 — Προσπά]λτιο̣[ς]
ἐπ[ὶ τὰ ψηφίσματα]
Λυ[— — c.11 — —]νος Δειρα
ἀ[ναγρα]φ̣εύς
85
Α̣[ἰσχέας?] Πραξιτέλου Κυδαν
        vacat
col. II.85a
in corona (86-91):
86
  οἱ φυλέται
  τὸν ταμίαν
  τὸν [ἑαυτῶν]
  Λ[— — — —]
90
[— — — —]
  [— — —]
col. I.91a
in corona (92-97):
92
  [οἱ φυλ]έται
τὸ[ν γρα]μματέα
τὸ[ν ἑαυ]τῶν
95
Κα[λλί]α̣[ν]
Λ[υσιμάχου]
Ἕρμειον
col. III.97a
in corona (98-103):
98
[οἱ φυλέται]
[— — — — — — —]
100
[— — — — —]
[— — — — —]
  [— — — —]
  [— — — —]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 59      Agora 15 58    Agora 15 60
Att. — Athens: Ag. — 304/3
col. I.1
  [Φαληρεῖς]
〚[․․․νίδης Θεοξέ]νου 〛
[․․․․γόρας Κτησι]κλέο(υ)
[Ὀλυμπιόδωρος Μέ]νωνος
5
[․․․․ων Φιλοκρά]του
[․․․․οτος Δημοκ]λέο(υ)
[․․․․․νοκλῆς Χαι]ρ̣ίων(ος)
[․․․․λης Διφίλου]
[․․οκλῆς Κίρωνος]
10
[Δημόφαντος Δημοφάν]
  [Ἀφιδ]ν̣αῖ[οι]
[Ἀριστο]φάνης Φιλ[— — ο]
[Πανα]ίσχης Ἀγαθ[— — —]
[Μοῖρ]ις Ἀρχαγά[θου]
15
[Πολύδι]κος Ἐπικ[ράτους]
[Χαρίδη]μος Ναυσ[ιστράτου]
[Λυσίθε]ος Λυσ[ιθέου]
[Ἑστιόδωρ]ος Πρ̣[— — —]
[Πεδιεὺς] Ὀλ[υμπίχου]
20
[Εὐξεν — —  — — — ο]
[Χαι]ρε[φῶν Πο — — —]
Διοκρέω[ν Κρέοντος]
Διοπείθ[ης — — — —]
Νικίας Νικοστρ[άτου]
25
Ὀλύμπιχος Πεδιέω[ς]
Χαρικλῆς Χαιρεφάνο(υ)
Φιλόστρατος Φιλοκλέο(υς)
       vacat
col. II.28
   Οἰναῖοι
Λυσανίας Λυσίππο(υ)
30
Θεογείτων Θεοτίμ[ο](υ)
Εὐκλείδης Εὐκλέου(ς)
Φιλιστίδης Μενεψ<ό>φ(ου)?
   Μαραθώνιοι
Στράτιος Πυθίωνος
35
Τιμόθεος Τιμοκλείδ(ου)
[․․․κ]ριτος Φίλωνο(ς)
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
40
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
  [Τρικορύσιοι]
45
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
  [Ῥαμνούσιοι]
[— — — — — — — —]
50
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
Ἄντοχ[ος — — —]
55
Πάμφιλος Π[— — —]
Κηφισοκλείδη[ς ․․5․․]
       vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 60      Agora 15 59    Agora 15 61
Att. — Athens: Ag. — 304/3
1
  [Ἀγρυλεῖς]
[Λυσικράτης — — — —]
[Ἐρασιφῶν — — — —]
[Ἐξήκεστος — — — —]
5
  [Περγασεῖς]
Κα[λλικράτης — — — —]
Λυσ[ίμαχος Λυσ — — —]
   Λ[αμπτρεῖς]
Καλισ[θένης Διο — — —]
10
Ἀρχεδη[μίδης Ἀρχίου]
[Ν]ικοκρά[της Διοπείθους]
[Ἀρισ]τοκρ[άτης — — — —]
[․․․․․ο]κλ[ῆς — — — —]
     lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 61      Agora 15 60    Agora 15 62
Att. — Athens: Ag. — stoich. — 304/3 — IG II² 2413
See also: IG II² 2413
Heading.frg. ef
                      lacuna
1
[․․6․․․]α̣[․․․ Καλαίδ]ης Λυ̣τ[ίδου — — — — — —]
[․․5․․]έδου [․․․․]ιεύς, Φιλι[— — — — — — —]
[․․ Καλλ]ίας [Λυσ]ιμάχου Ἕρ̣[μειος — — — — —]
[․․6․․․] Ἀχα[ρνε]ύς, Καλλ[— — — — — — — —]
4a
unassigned fragment from heading (frgs. a-b):
frg. a-b.4b
  lacuna
5
[— — —]ο[— — — —]
[— — —]ε̣σ[— — — —]
[— — —]ων[— — — —]
[— — —]το[— — — —]
9
[— — —]ωι[— — — —]
10
[— — —]η[— — — —]
[— — —]τ̣[— — — —]
11a
  lacuna
frg. c.11b
unassigned fragment from heading (frg. c):
  lacuna
12
[— — —]ων κα[— — —]
[— —]οβουλ[— — —]
[— —]τῶι δή[μωι —]
15
[— —]ο̣ν χρ[— — —]
[— — —]σ[— — — —]
16a
  lacuna
frg. d.16b
unassigned fragment from heading (frg. d):
  lacuna
17
[— — — —]π[— — —]
[— — —]ια[— — —]
[— — —]χοτ[— — —]
20
[— — —]ρτ[— — —]
[— — —]ακε[— — —]
[— — —]ωι[— — —]
     rasura
[— — —]οι[— — —]
25
[— — —]ρη[— — —]
25a
     lacuna
col. I.frg. g-h.26
〚Ἀντιγονίδος〛
Ἀγρυ[λε]ῖς
Λυσικράτη[ς — — — —]
Ἐρασιφῶν [— — — —]
30
Ἐξήκεστος [— — — —]
  Περγα[σεῖς]
Καλλικράτης [— — — —]
Λυσίμαχος Λυσ[— — — —]
  Λαμπτρ[εῖς]
35
Καλλισθένης Διο[— — —]
Ἀρχεδημίδης Ἀρχίου̣
Νικοκράτης Διοπείθου
[Ἀριστ]ο[κράτης — —]
frg. h.col. I.39
[Ἀριστ]ο̣κλῆς [— — — —]
40
[Ἀ]γκυ̣λε̣[ῖς]
[— c.4 —]άτης Θρασ[υ․]ο̣[— —]
[Ἰ]κ̣αρι̣εῖ̣ς̣
[— c.4 —]ππος Ἀντ̣ι̣κ̣ράτο̣υ
[Θου]κυδίδης Ἀντ[ι]δ̣ώ̣ρ̣[ο]υ
45
Αἰ[σ]χίας Ἀκροτίμου
Γο[ρ]γίας Γοργοίνου
Χ̣[αρ]ί[δ]η̣μος Θουκυδίδου
[Σώσ]τρατος Λυσιθέου
[Γ]αργήττιοι
50
[Πολύ]μνηστος Πολυστρά
[— c.4 —]ικράτης Δεισιθέου
[— c.3 —]φιλος Παυσίου
[— c.4-5 —]ας Φιλη̣σίου
[Μνησ]ίθεος Μνησικλέου
55
[— — c.16 — —]ο[υ]ς
IG II 2413.56
[Παιαν]ιεῖς
[Σώ]στρατος Παντήνορος
  Κυθή[ρ]ριοι
Τιμόθεος Τιμοκλείδου
60
Νικήτης Προμένους
  Κυδαθηναιεῖς
Αἰσχύλος Γνωσίου
Χαριάδης Ἑρμοθέου
Ἀμεινοκλῆς Ταχύλλου
65
Στρεφένεως Εὐδώρου
Εὐχθόνιος Ἐπιμηδείδου
Ἐπιγένης Ἐπιγένους
Βόων Μενίππου
Τεισαμεν<ὸ>ς Πυθ<ι>ονίκου
70
Φανόκριτος Λιπάρωνος
Εὐπόλεμος Καλλικράτου
Ἡγήτωρ Λυσίππου
Αἴων Αἴωνος
  Αἰθαλίδαι
75
Χαιρώνδης Θρασωνίδου
Λυσίμαχος Θουκλείδου
  Ποτάμιο<ι>
[— c.4 —]ιτι̣[— — — —]
  lacuna
frg. k-m.79
[Ἀκαμαντίδος]
80
  lacuna
[— c.10 —]ε̣ι̣[— — —]
[— c.7 — Φι]λ̣οκλ[έους]
[Κικυν]νε[ῖς]
[— c.9 —] Εὐθί[ου]
84
[— c.8 — Ἀ]μεινοκλ[έους]
85
[— c.9 —]ς Τελεσι[— — —]
[Προσπ]άλτιοι
[— c.7 — Δ]ιοπείθου
[— c.7-8 —]ειξι vacat
[— c.7 —]ης Ἀγασι vacat
90
[— c.6 — Ν]ικοστράτου
Θρασύβ[ο]υλος Θρασυμήδ
  Κεφαλεῖς
Δεινόστρατος Ἀντιδότ
Ἀρχεπτόλεμος Λυσικλέ
95
Μνησίας Ἀντιχάρου
Μορυχίδης Μελανωπίδ
Κύδι̣ππος Κ̣υδίππου
Μελανωπίδης̣ Μ̣ελ̣ανωπ
Ἐπ[ι]γένης Εὐφρ̣ονίου
100
[— c.2-3 —]ο̣κλείδης Φιλονέου
[Λυ]σίμ̣αχος Ἱπποκράτο
[․․]ο̣ι̣[— — — — — — —]
102a
  lacuna
frg. n-o.frg. k-m.102b
appendix with officers (103-108):
103
[— — — — — — — — — — — — — — —]ύς
[— — — — — — — — — — — — — Συ]β[ρ]ίδης
105
[— — — — — rasura(?)  — — — — —]
[κῆρυξ βουλῆς καὶ δήμου Εὐκλῆς Φιλοκλέου]ς Τρινεμε
[— — — — — — — — — — — — — — —]άτου Κήττι
[— — — — — — — — — — — — — —] Βησαιεύς
col. II.frg. h-j.109
〚Δημητριάδος〛
110
lacuna of 13 lines
  Π̣[όριοι]
Ἀψει̣[— — — — — — —]
Μελαν̣[— — — — — —]
Πυθογέν[ης — — — —]
114
Ἁγνο[ύσιοι]
115
Ἀρίστων Φι[— — — ο]υ
Ἀλκίφρων Λυ[— c.6 —] v
Ἐπιχάρης Ἐπ[ιχά]ρ̣ου
Νικοτ̣έλης Κτησ[ί]ο<υ>
Σπουδωνίδης Φιλ[ω]νίδ
120
  Κοθωκίδαι
Θεαίτητος Ἀλεξίω[νο]ς
Ἀριστόδημ[ος Ἐξ]ηκέστο
  Φυλ̣[άσι]οι
Ἀν[δροπ]είθης Ἀνδρομά
125
Ἐ̣πικράτης Καλλιφάνου
Ἀριστοκλείδης Ἀριστοτέ
Ἐ̣ργόκριτος Χαροπίου
Ἀριστοφῶν Ἀριστοτέλου
Μόσχος Ἀψεφίωνος
130
Ἱ̣πποτομάδαι
[Ἀρί]σταρχος Ἐλπίνου
[Μ]ε̣λιτεῖς
[Κηφι]σοφῶν Κωμάρχου
[— c.5 —]ης Πρωτομάχου
135
[— c.5-6 —]ος Νικομένου
[— c.7-8 —]ης Θρασυβούλ
[— c.7-8 —]ς Κηφισοφῶντ
[— c.8 —]ς Ἀλέξιδος
[— c.9 —]ης <Δ>ιογνήτο
140
[Δαιδαλ]ίδαι
[— c.8 —] Φιλίωνος
[ἐκ Κοί]λης
[— c.8-9 — Εὐ]ε̣ργέτου
[— — c.14 — —]ήμο[υ]
145
  lacuna
frg. l.145
[Οἰνείδος]
  lacuna
Θη[— — — — — —]
Δι[— — — — — —]
Κτη[— — — — —]
149
Καλ[— — — — —]
150
  Τ[υρμεῖδαι]
Τλή[σων — — —]
{α} Ὀ[ῆθεν]
Φ[— — — — — —]
Π̣[— — — — — —]
155
  lacuna
col. III.frg. l.155
[ὁ δῆμος]
[in a wreath?]
   [τὴν]
[βουλήν].
frg. i-j.158
Ἐ[ρεχθείδος]
[Ἀγρυλεῖς?]
160
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
  Εὐ̣ω̣[νυμεῖς]
Καλλικλ̣[ῆς — — — —]
165
Ἀφιδνα[ῖος — — — —]
[— — traces — —]
Χαριδημί̣[δης — — — —]
Χαρῖνος Ἐπιχ̣[άρου]
Τιμόδημος Τιμ̣[— — —]
170
Ἀμεινοκλῆς Διο[— — —]
Γλαυκίας Ξενοτ[ίμου]
Φιλόμηλος Αὐτοσθ̣[ένους]
Εὐθύκριτος Μείδων̣[ος]
Καλλίστρατος Καλλ̣[— —]
175
Ἐργοκλείδης Ἐργοκ̣[— —]
Ἀναγυράσ[ιοι]
Μειδίας Μειδί[ου]
Φυλαξίας Φανίο[υ]
Ἀρχικλῆς Πολυ[— — —]
180
Θεογένης Ἑρμογ̣[ένου]
Διονύσιος Χαρ[— — —]
Ἀλκίας Ἀλκ[— — —]
Ἐπιχάρης Χα[— — —]
Πολυχάρης [— — — —]
185
  Λαμπ[τρεῖς]
Δημοκλε̣ί̣[δης — — —]
Ἀμφι[— — — — — —]
Η̣[— — — — — — —]
  lacuna
frg. n-o.189
[Κεκροπίδος]
190
  lacuna
[Τριν]ε̣[μεεῖς](?)
[— c.3 —]ά̣νων Δ[— — —]
[Ἄν]νων Ἄν[νωνος?]
Ἁλαιε[ῖς]
194
[Ἡ]φ̣αιστόδοτ[ος — — —]
195
Ἀ̣μφικλῆς Φ[— — — —]
Θεόφιλος Ε[— — — —]
Σωκράτης Ε̣[— — — —]
Χαιρέδη[μος — — — —]
Φιλοκράτ[ης — — — —]
200
Ἐπικλῆς [— — — — —]
Φίλων Φ[— — — —]
Φάων Φα[— — —]
Νικόβουλ[ος — — —]
  vacat
col. IV.frg. p.204
[Αἰγείδος]
205
  lacuna
[Ὀτρυνε]ῖς (?)
[— — — — —]δότου
[Ἀνκυλ]εῖς(?)
[— c.8 — Νι]κογένου
209
[ἐκ Κολω]νοῦ
210
[— c.9 —] Μενεστράτ
[— c.9 —]ς Λυσικράτο
[Ἑστια]ιεῖς
[— c.8 —]ς Κρατίνου
[Βατεῖ]ς(?)
215
  lacuna
frg. q.215
[Ἱπποθωντίδος]
  lacuna
[Ἁμαξα]ν̣τ̣[εῖς]
[— c.8 —]ς Οἰνο[— — —]
[— c.7 —]ς Ἡγησι[— —]
219
[ἐξ Οἴο]υ
220
[— c.9 —]ος Κηφισο[—]
[— c.9 —]είππου
[— c.10 —]κανίο[υ]
  lacuna
col. V.frg. u.223
[Πανδιονίδος]
  lacuna
225
[— — — — — — —] vv
225
[— — — — — —]ο̣υ
  lacuna
frg. p.226
Κ̣[— — — — — — —]
[— — — — — —]
  lacuna
frg. v-w.228
[— c.10 — Φι]λοκ[λέο]υ
[— c.9 —]ς̣ Εὐφήμου
230
[Στει]ριεῖς
[— c.7 —]ς̣ Θεοδώρου
[— c.5 —]ε̣ίδης Θεογνήτου
[— c.4-5 —]τ̣ης Φιλοκλέους
[Προ]βαλίσιοι
235
[Εὐδημ]ίδης Ἐνδήμου
[Φιλισ]τ̣ίδης Θεοφίλου
[— c.3 — ξ]ενος Ξενοπείθου
[— c.5 —]λ[ω]ν Λυσίου
[Ἀντίο]χος Πίθ<ω>νος
240
[Αἰα]ντίδος
[Φα]ληρεῖς
[— c.3-4 —]ων Φιλοκράτου
[— c.4 —]οτος Δημοκλέου
[— c.4 —]λη̣ς Δ̣ιφί̣λου
245
[— c.4-5 —]νοκλῆς Χαιρί[ω]ν̣ο
[— c.3-4 — γ]όρας Κτησικλέου
[— c.3 —]ν̣ίδης Θεοξένου
[Δημ]όφαντος Δημοφ[ά]ν
[․․]οκλῆς Κίρωνος
250
[Ὀ]λυμπιόδωρος Μένων
Ἀφιδναῖοι
[Χ]αρίδημος Ναυσιστράτ
Ν̣ι̣κίας Ν[ι]κοστράτου
[Δι]οκρέων Κρέοντος
255
Λυσί̣[θ̣]ε̣ος Λυσιθέου
Ὀ̣λύμπιχ[ο]ς Πε̣διέως
[Π]εδιεὺς Ὀλ[υμ]π̣ίχου
[Φι]λόστρ̣ατο[ς Φι]λ̣οκ̣λέ̣
[Ἀρ]ιστοφ̣ά̣ν̣[ης Φιλ — —]ο
260
[Ἑ]σ̣τιόδ[ωρ]ο̣[ς Πρ̣— —]
Εὐξεν[— — — — — —]ο
[Π]αναί[σχης Ἀγαθ — —]
Διοπ̣ε̣[ίθης — — — —]
[Χ]αι̣[ρεφῶ]ν Πο[— — —]
265
Μοῖρ[ις] Ἀ̣ρχαγ̣ά̣[θου]
[Χ]αρ[ικλῆ]ς Χαιρε[φάνου]
[Π]ολύ̣[δικ]ος Ἐ[π]ικρά[τους]
  Οἰ[ν]α̣ῖοι
[Θεογεί]των Θεοτί̣[μου]
270
[Εὐκλεί]δης Ε̣ὐκλ[έους]
[Φιλιστ]ί̣δ[ης Μενεψόφου]
[Λυσανίας Λυσίππου]
[Μαραθώνιοι](?)
273a
10 names are to be restored including three from Agora XV 59.34-36
274
[Στράτιος Πυθίωνος]
275
[Τιμόθεος Τιμοκλείδου]
[— — κριτος Φίλωνος]
276a
missing from the end of the roster of Aiantis are 3 Τρικορύσιοι and 8
Ῥαμνούσιοι, including three from Agora XV 59.54-56
277
[Ἄντοχος — — — — —]
[Πάμφιλος Π — — — —]
[Κηφισοκλείδης — c.5 —]
280
[vacat]
col. VI.frg. u.280
[Λεωντίδος]
  lacuna
Ε[— — — — — —]
Ἁ̣[λιμούσιοι]
Λυκό[φρων? — — — —]
284
Λεωκ̣[ράτης? — — — —]
285
Τελεσ[— — — — — — —]
  Φρ[εάρριοι]
  lacuna
frg. v.287
v [— c.9 —]π̣[— — — —]
[Ὑβά]δαι
Σ[— c.4 —]ος Διοδώρ̣ο[υ]
290
Σωσίας Σωσιά<δ>ου
  Παιονίδαι
Σωκράτης Πυρ[— — —]
Ἀριστοκράτης Λ̣υ̣[σί]ου
Φανόστρατο[ς ․․]ι̣ν̣ου
295
  Πήληκε̣[ς]
Ἀριστοκλείδης [Ἱ]κ̣εσίου
Δεξίθεος Ἱερο[κ]λείδου
  Κρωπίδαι
Γλαύκων Φιλοκτήμονο
300
  Εὐπυρίδαι
Καλλικλῆς Διονυσίου
Ἀριστείδης Φιλοκλέου
  Κολωνεῖς
Χαιρέας Χαιρώνδου
305
Μένης Μενεστράτου
Ἑκαλεῖς
307
Μενέστρατος Μενεκλέ
Ἀντιοχίδος
Ἀναφλύστιοι
310
Ἐρατόστρατος Ναυσικ[ύδ(ου)]
Αὐτοκλῆς Ἵππωνος
Ἀντιφάνης Διονυσί̣[ου]
Νικόμαχος Νικοδήμ[ου]
Ὀλυμπιόδωρος Ἀπολλο̣[δώ(ρου)]
315
Ξενοφῶν Ἀλεξιάδου
Αἰσχρίων Λεωκύδο[υς]
Φιλοκράτης Πνυ̣τα[γόρου]
Καλλικράτης Ἐπι̣κ̣ρ̣[άτου]
Ἐπικράτης Ἀλ[εξιάδου]
320
Νικόφημος̣ [— — — —]
<Ἀ>μφι̣[τροπαιεῖς]
Ἐπιγ̣[— — — — — —]
  lacuna
frg. x.323
[— — c.13 — —]ρι[— — —]
[— c.10 —]ς <Κα>λλι[— —]
325
[— c.7-8 —]ς Φιλοθήρου
[Εἰτε]αῖοι
[— c.6 — Μνη]σιέργου
[— c.7-8 — Ε]ὐ̣άλκου
[Σημαχ]ίδαι
330
[— c.8 —]ς Κομαίου
[Ἐροιάδ]αι
[— c.8 —]η̣σικλέου
332a
[vacat]
frg. r.332b
unassigned fragment (frg. r):
  lacuna
333
Σ[— — — — —]
Ἰση̣[— — — — —]
335
Διο[— — — — —]
Μ̣[— — — — —]
336a
  lacuna
frg. s.336b
unassigned fragment (frg. s):
  lacuna
337
[— c.10 — Φι]λ̣οκράτ̣[ου]
[— — c.12 — — κ]λέου
[— — c.13 — —]νίκου
340
[— — c.12 — —] Ἱέρωνο[ς]
[— c.8 — Κηφι]σοβούλ[ου]
   [․c.5․]οι
[— — c.11 — —]οδότου
[— c.10 —]ς Στρατ[— —]
345
[— — c.11 — —]ρισ vacat
[— — c.12 — —]οδώ[ρου]
   [․c.6․․]ε̣[ῖς]
347a
  lacuna
frg. t.347b
unassigned fragment (frg. t):
  lacuna
348
[— — — —]ε[— — —]
[— — — —]αρ̣μ̣[— —]
350
[— — — — —]ου
[— — — — —]έους
  lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 62      Agora 15 61    Agora 15 63
Att. — Athens: Ag. — 303/2 — IG II² 1746|IG II² 2412
See also: IG II² 1746;  IG II² 2412
stele I.col. I-IV
cols. I-IV missing
col. V.I 6475.1
[Πανδιονίδος]
  lacuna
[— c.9 —]αρ[— — —]
[— c.7 — Νι]κοβούλ[ου]
5
[Μυρρινο?]ύσιοι
5
[— c.10 —]υσίου
[— c.9 —]ς̣ Λέοντο[ς]
[— c.8 —]λ̣άνδρο[υ]
[— c.7 — Ε]ὐθυδ[— — —]
  lacuna
I 5094.9
[— c.10 —] Μενετ̣ί̣[μου?]
10
[ὑπηρέται τῆ]ς βουλῆς
[․]ιμί̣ας
[Ἀ]ριστίων
Φ̣?ίλος
[Σ]ωτηρίδης
15
[Γ]λ<α>υκίας
Ἄττις
Ποσίδεος
Λ̣ύκιος
  vacat
col. VI.I 5094.19
[Λεωντίδος]
20
lacuna of 58 lines
  Κ̣[ρωπίδαι]
Διόδωρος Παν[— — —]
Ἑκαλῆθε[ν]
Φωκίδης Κλειτίο̣[υ]
24
  Ποτάμιο[ι]
25
Ἀριστοτέλης Ὀψιάδο̣[υ]
Λάχης Χαρίνου
26a
vacat
stele I/II?.col. [I].frg. d-e.26b
unassigned fragment, stele I or II (frgs. d-e):
  lacuna
27
[— — — — — —]
[— — — — —]vv
[— — c.15 — —]κου
30
[— — c.15 — —]σιν
[— — c.13 1/2 — —]ωσ
[— — c.13 — — ο]υς
[— — c.11 — —]χάρου
[— — c.13 — —]γένου
35
[— — c.13 — —]μάχου
[— — c.14 — —]λέ[ο]
[demotic—]οι
[— — — — — —]
[— — — — — —]α
40
[— — c.16 — —]ρ̣α
[— — — — — — —] vv
[— — c.16 — —]το
[— — c.16 — —]ιδ
43a
   lacuna
col. [II].frg. d-e.43b
   lacuna
44
Ι̣[— — — — — —]
45
Ἀσι[— — — — —]
Εὐ[— — — — —]
Τιμ̣[— — — — —]
Αρ[— — — — —]
  [demotic]
50
Θρ[— — — — —]
Γε[— — — — — —]
Φιλ̣[— — — — —]
Ἰσ[— — — — —]
Ε[— — — — — —]
55
[— — — — — —]
[— — — — — —]
Λ̣[— — — — —]
[— — — — — —]
Τ̣[— — — — — —]
60
Ι̣[— — — — — —]
60a
   lacuna
frg. h.60b
unassigned fragment, stele I or II (frg. h):
   lacuna
61
[— — — Κ?]αλλ[— — —]
[— — — —]ος Θεο̣δ[— — —]
[— — — —]η̣ς̣ Ξ̣[— — — —]
[— — — —]ε[— — — —]
65
[— — — — —]υ̣[— — — —]
65a
   lacuna
frg. j.65b
unassigned fragment, stele I or II (frg. j):
   lacuna
66
[— — —]ω[— — — — —]
[— — σ]θέν[ης — — —]
[— — —]κλῆς [— — — — —]
[— — —]φάνη[ς — — — —]
70
[— — —]λος Χ[— — — — —]
[— — —]ος Χ[— — — — —]
[— — —]ρατ[— — — — —]
[— — — —]σ[— — — — —]
73a
   lacuna
frg. k.73b
unassigned fragment, stele I or II (frg. k):
   lacuna
[— — —]ά̣νης Γ̣λ̣[— — — —]
[— — —]ρατος Σωκ̣[— — —]
[— — — —]ά̣λ̣κου
73g
   lacuna
stele II.col. I.frg. b.77
Ἀκαμαντίδος
  Σφήττιοι
Χάρισος Θεοδότου
80
Στράτιος Φιλοτίμου
Ἀρεσίας Ἀρεσίππου
Καλλισθένης Καλλίππ
Ἀριστώνυμος Ἀριστοφ
Θηραμένης Θηριππίδο
85
Ξεναῖος Ἐπαινέτου
  Κεφαλεῖς
Ἀριστόκριτος Ἀριστο
Ἀρίστων Ἀψέφους
[Δ]ημόφιλος Τιμοκράτο
90
[Λυ]σίμαχος Πολυκράτο
[Κη]φισόδωρος Κηφισοδ
[Ἀν]τίμαχος Ἀντιμάχο
[Λά]χης Λαχιππίδου
[Θεαί?]νετος Θεαγένου
95
[— c.3-4 —]κράτης Κτη̣[— — —]
[— c.4-5 —]κράτης Κτη̣[— — —]
[— c.5 —]ι̣λος Φιλ̣[— — —]
[— — — — — — —]
[Θορίκιοι?]
100
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
105
[— — — — — — —]
[Κεραμεῖς]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
110
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[Χολαργεῖς]
[— — — — — — —]
frg. afgilmn.115
[— — c.12 — — π]είθου
[— c.6 —]ιος Π̣[— c.3 —]άρχου
[— c.4 —]ιππος Χα[ιρ]ή̣μονο
[Ξε]ν̣οκλῆς Ξεν[οδή?]μου
[․․․]ικλῆς Στρά[των]ος
120
  Προσπάλτ[ιοι]
[Δ]ημοτίων Εὐε[τίω]ν̣ος
[Φρ]ύ̣νιχος Γνα[θίο]υ̣
[Νικό]στρατος Ν[ικο]μάχο
[Ἀρ]χ̣ίας Ἀπολλο[δώ]ρου
125
[Κλ]εόμηλος Εὐμ[ηλ]ί̣δου
[Κ]ικυνν̣[εῖ]ς
[․․․]γένης Εὐ[θίο]υ̣
[— c.3-4 —]όστρατο̣[ς — c.5 —]ρ̣α
[Σμί]κυθος Πο̣[— c.6 —]ς
130
[Ε]ἰρεσ[ίδαι]
[— c.3-4 —]όδημος Καλ̣[— —]
[․․․]ίστρατος Χ̣ρ[— c.3 —]ων
[Ἕ]ρ̣μειο̣[ι]
[— — — — — — ο]υ̣
135
[— — — — — — —]ου
[Ἰφιστιάδαι?]
[— — — — — —]ου
   vacat
[ὁ? κατὰ πρυτανεί]αν
140
[γραμματεὺς Διόφαν]τ̣ο̣ς
[Διονυσοδώρου Φηγούσιος]
col. II.frg. b.142
[Ο]ἰ[νηίδος]
Ἀχα̣[ρνεῖς]
[Ε]ὐθύδη[μος — — — —]
145
Χαιρίων [— — — —]
[Φ]ιλόδημο[ς — — — —]
[Δ]ημήτριο[ς — — — —]
[Φι?]λ̣οχάρη[ς — — — —]
[․․φα]ντος Θε̣[— — —]
150
[— c.5 —]πος Δ[— — —]
[— c.6 —]ιστο[— — — —]
Ε̣[— c.8 —]ς [— — — —]
Α[— — — — — — — —]
Αρ[— — — — — — —]
155
Τει[— — — — — — —]
Ἄγρω[ν — — — —]
Φιλοχα̣[ρ — — — —]
Παυσίμα[χος — — — —]
Νικόλβιος Ν̣[— — — —]
160
[Φιλ]οκράτης Φιλ̣[— — —]
[Κηφι?]σ̣όδωρος [— — — —]
[— c.6 1/2 —]ίδης [— — — —]
lacuna of 2(?)  lines
frg. c.163
Νι̣[— — — — — — —]
Εὐβου̣[λ — — — — —]
165
Καλλιστ[— — — — — —]
Διονυσόδω̣[ρος — — — —]
  Θριά[σιοι]
Χαιρέας Χαρ[— — — —]
[Ἑό]ρτιος Θεοτ̣[— — —]
170
[— c.4 — σ]τ̣ρατ[ος — — — —]
lacuna of 2(?)  lines
frg. afgilmn.171
[— — — — — — —]v
[— — — — — — —]σ̣
[— — — — — — — —]
[Ὀῆ]θ[εν]
175
[— c.6 —]δημος Α[— c.4-5 —]ο
Ε[— c.4 —]ίων Εὐβίου
Εὐβ[ουλί]δης Ἀπολ[λοδ]ώ
Λυσίσ[τρα]τος Λυσ[ιστ]ρ
Ἀναξιμ[έν]ης Θεοφί̣λου
180
Ἀριστοφῶν [Φ]ωκιάδου
  Περιθ[ο]ῖδαι
Εὐκλῆς Α̣ἰ̣σ[χύλ]ου
Γλαύκω[ν — c.5 — ο]υς
Καλλικ[— c.6 —]ε̣[․․]ιθυ
185
  Βου[τάδ]αι
Κηφισόδο[τος Δε]ιν̣ί[ου]
  Λακι[άδ]αι
Διοπείθης [— c.5 —]κλέ[ο]
Χαρικλῆς Σ[— — — — —]
190
Στράτων Κλε[οφῶντος]
  Λουσι[εῖς]
Χαρίας Εὐκτή[μονος]
  Πτελεά[σιοι]
Δ̣ημήτριος Φίλ̣[ωνος]
195
  Τυρμεῖ[δαι]
[․․․]σ̣τρατος Καλ̣[λιστρ]
Ἐπικηφίσιοι
[Θεο]προπ̣[ί]δ̣ης Ἐ[— c.5 —]τ
   vacat
200
[ἐ]πὶ τὰ ψ[ηφίσματ]α
[Δ]ωρόθεος [— c.6 —]ος
[Π]αλλη[νε]ύ̣ς
col. III.frg. afgilmn.203
[Κεκροπίδος]
lacuna of 31 lines
204
Π̣[— — — — — —]
205
Χ[— — — — — —]
Κα[— — — — —]
Ἀμυ̣[— — —]
Ἁ[λαιεῖς ?]
Ἐπώ[νυμος Σω?]σιβίου
210
Ἀστ[υάναξ ?] Ἀριστομά
Γλαύ[κιππ]ος Σαννιάδο
Μέλη̣[το]ς Λάχητος
Φύτ[ιος ?] Πολυεύχου
Βρέτ[ω]ν Διοδώρου
215
Νικοξ̣ε̣νίδης Νικήτο
Βρύω̣ν̣ Δρύωνος
Δημ̣[ά]ρατος Ἡφαιστοκλ
Λακράτης Λακλέους
  Πιθεῖς
220
Τα̣[υ]ρέας Πυθοκλέους
Εὐθυκράτης Εὐθυδήμ
Ἐργοκλῆς Λάχωνος
Θεόφιλος Εὐχάρους
  Τρινεμεεῖς
225
Θεοτέλης Καλλισθένο
Κηφ[ι]σόδοτος Κηφισοδ
  Συπαλήττιοι
Διόδωρος Μελανθύρου
Θαλίαρχος Θρασυδήμ
230
   vacat
ἀναγ̣ραφεὺς Πάνδιος
Πυθοδήλου ἐξ Οἴου
ἀντι̣γραφεὺς Ἐπικράτης
Καλλιστράτου Οἰναῖος
235
ἐπὶ τοὺς νόμους Φάϋλλος
Φαίακος Ἑστιαιόθεν
col. IV.frg. afgilmn.237
[Ἱπποθωντίδος]
lacuna of 33 lines
[— c.5 —]ς Ἀλεξάνδ̣ρου
240
Θ̣υμοτέλης Φιλοκράτο
240
Κλέανδρος Κλεάνορος
Ἐπικλείδης Εὐθυδήμο
  Κόπρειοι
Αἴσχρων Φιλιστίδου
Καλλικλῆς Λέοντος
245
Ἀχερδούσιοι
Θεόπομπος Ἀντιγένο
  Πειραιεῖς
Πολύστρατος Πολυκλέο
Φιλιστίδης Λαμπροκλ
250
Κτήσιππος Ὀλυμπιοδώ
Παυσανίας Πεισίου
Σωκράτης Σωκράτους
Σώφιλος Σωσίου
Σύμμαχος Εὐμάχου
255
Δημοκλῆς Δημοκλείδο
Σώφιλος Ἀριστομάχου
Σώφιλος Σωστράτου
  Θυμαιτάδαι
Δίυλλος Φανοδήμου
260
Διοπείθης Διογείτου
Ἐροιάδαι
Σάτυρος Νικίου
Λυσικλείδης Στρατ
Ἀζηνιεῖς
265
Μεγακλῆς Μοσχίωνος
Σπουδίας Σπουδίου
Ἐλαιούσιοι
Ἀρίστων Ἀριστοφάνου
col. V.frg. afgilmn.269
[Αἰαντίδος]
270
lacuna of 33 lines
Ἀριστομέν̣[η]ς [— c.4 —]τοδ̣
Φιλοκράτης Λυσικράτ
Μνησίφιλος Τιμωνίδο
Χαιρέστρατος Ἀντιγέ
274
  Ῥαμνούσιοι
275
Νικόφημος Ἀριστομέν
Περικλῆς Μενεσθέως
Δημοφῶν Στρατοκλέου
Λυσικλείδης Λυσικλέ
Νίκανδρος Φάνου
280
Λυσίμαχος Λυσιστράτ
Πολυκράτης Καλλικρά
Ἀντίφιλος Κλεοχάρου
  Φαληρεῖς
Καλλίοχος Καλλιμάχο
285
Ἐπιχαρίδης Ἐπιχάρου
Ἀρεσίας Στρατονίκου
Πλειστίας Χαιρεδήμο
Φίλυλλος Σμικρίου
Κηφισοφῶν Κηφισοφῶν
290
Λύανδρος Θεοδωρίδου
Εὔβιος Τείσιδος
Σωκλῆς Δημητρίου
   vacat
κῆρυξ τῆς βουλῆς καὶ
295
τοῦ δήμου vv Εὐκλῆς
Φιλοκλέους Τρινεμεεύς
ταμίας τῆς βουλῆς
Νικόστρατος
Ἀριστάνδρου
300
Δειραδιώτης
col. VI.IG II 2412.301
[Ἀ]ντιοχ̣[ίδος]
  [Ἀ]λωπεκ[εῖς]
[— c.4 —]σος Γναθ̣[— — —]
[— c.4-5 —]όδωρος [— — — —]
305
[— c.5 —]φῶν Κηφ[ισ]ο[— —]
[— c.6 —]ς Δη[μ]ο̣φ̣ῶντ[ος]
[— c.8 —]ς Εὐδ̣[η]μί̣δ̣[ου]
[— c.7-8 —]νης [Ἀ]πο̣λ[λ — —]
[Τηλοκλῆς] Τηλεγνώτο[υ]
310
[— c.6-7 —]αγόρου
[— c.6 —]ετος Δημητρί̣[ου]
[— c.7 —]τ̣ος Φιλοκρ[άτο(υς)]
[— — c.10 — —]ράστου
[— — c.12 — —]λίου
315
[Ἀναφλύσ]τ̣ιοι
[— — c.14 — —]․ς
lacuna of 10 lines
[Παλληνεῖς]
lacuna of 6 lines
frg. afgilmn.318
[— c.5-6 —]δ̣[— — — — —]
Ἀρ̣ι̣σ̣[τ — — — —]
320
Τρεφ̣έλ̣εως̣ [— — — —]
  Αἰγιλ̣[ιεῖς]
Τιμόθεος Τι[— — — —]
Φανίας Εὐτ[— — — —]
Ἀρχανδρος Α̣ρ̣[— — — —]
325
Ἀρχέστρατος̣ [— — — —]
Σώφιλος Διοφάν̣[— — —]
Κλεόμηλος Κλεο̣[— — —]
Ἀρχίλοχος Ἀρι̣[— — —]
Ἀμφιτροπα[ιεῖς]
330
Ἀρχίας [Ἀρ]χί[ου?]
Χαιρεφάνης [— — — —]
Διότιμος [— — — —]
  Κριω̣[εῖς]
Τιμόθεος [— — — —]
335
Πολυκράτη[ς — — — —]
  Βησα[ιεῖς]
Κηφισόστρ[ατος — — — —]
Ναυκράτης [— — — —]
  Εἰτεα[ῖοι]
340
Μνησίεργος [— — — —]
Πείσανδρος [— — — —]
Ἐροιά[δαι]
Εὐκλῆς Εὐθυ[— — — —]
  Σημαχίδ̣[αι]
345
Διοφάνης Διοφ̣[— — —]
     vacat
     vacat
κῆρυξ ἐπὶ το[— c.6-7 —]
Δίαιτος Δίων[ος Φρεά]
col. IV-VI.frg. afgilmn.350
[γραμματεὺς] τῆι βου[λῆι] καὶ τῶι δήμωι Προκλείδης Παμφίλου Ξυπεταιώ̣[ν]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 63      Agora 15 62    Agora 15 64
Att. — Athens: Ag. — stoich. — c. 300 a.
       lacuna
1
[— — — — — — — — — — —]
[— — — ․․․․․]η[ς Κ]λεοσ[— — —]
[— — — ․․․․] Θεομνήστου
[— — — ․․․ Σ]τρατοκλέους
5
[— — — ․․ Εὐ]αινέτο[υ]
       lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 64      Agora 15 63    Agora 15 65
Att. — Athens: Ag. — init. s. III a.
       lacuna
1
[— — — —]․θ[— — — —]
[․․․]π̣ων․[— — — — —]
[Θρ]ασύβουλο[ς — — — —]
[Φ]ανίας Ἐπι[— — — —]
5
Εὐφρόνιος [— — — — —]
     in corona:
      ἡ βουλή
     [— — — —]
     [— — — —]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 65      Agora 15 64    Agora 15 66
Att. — Athens: Ag. — init. s. III a.
     lacuna
1
[․]λ[— — — — —]
[Ἰ]ασ[— — — —]
   Γν[— — — — —]
  Τιμ[— — — — —]
5
  Νικι̣[— — — —]
  Εὐθ[— — — — —]
  Εὐθ[— — — — —]
[Α]ἰξ[ωνεῖς]
[․]λ[— — — — —]
10
     lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 66      Agora 15 65    Agora 15 67
Att. — Athens: Ag. — stoich. — init. s. III a.
                 lacuna
1
[— — — — — — — — — — — —]Σ[․․6․․․]
[— — — — — — — — — — —]#⁷ΣΠ[․․5․․]
[— — — — — — — — — — — —]Σ[․․5․․]
[․․․ ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ καλῶς καὶ δ]ικαίω[ς τῶ]-
5
[ν τε θυσιῶν ἁπασῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπά]ντων ὧν [αὐ]-
[τοῖς οἵ τε νόμοι καὶ τὰ ψηφίσματα πρ]οσέταττ[ο]-
[ν· ἐπαινέσαι αὐτοὺς καὶ στεφανῶσαι χ]ρυσ<ῶ>ι σ[τ]-
[εφάνωι κατὰ τὸν νόμον φιλοτιμίας ἕν]εκα καὶ [ἐ]-
[πιμελείας τῆς περὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθη]ναίων· ἀν-
10
[αγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμμ]ατέα τὸν
[κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λιθίνηι κ]αὶ στῆσα-
[ι ἔμπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου· εἰς δὲ τ]ὴν ἀν̣α[γ]-
[ραφὴν — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                 Lacuna

Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 69      Agora 15 68    Agora 15 70
Att. — Athens: Ag. — 284/3 — IG II² 656
See also: IG II² 656
1
[θ]εο[ί]
ἐπὶ Ἰσαίου Ἐλαφηβολιῶνος πέμπτει ἱστα-
μένου· Νικοκράτης Ἀρχεμάχου Φηγαιεὺ[ς]
εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ βουλευταὶ τῆς Αἰγεῖδος [v]
5
[φ]υλῆς οἱ ἐπὶ Διοτίμου ἄρχοντος καλῶς
[κ]αὶ δι[κα]ίως ἐβούλευσαν καὶ ἐπρυτάνευσ-
[α]ν τὴν πρυτανεία[ν] ἣν ἔλαχον καὶ διὰ τα[ῦ]-
[τα] αὐτοὺς ἡ βουλὴ καὶ ὁ δ[ῆμος] ἐσστεφά-
[ν]ωσαν χρ[υσ]ῶι στε[φάν]ωι [κατὰ τὸν ν]όμο[ν],
10
[ἀ]γαθεῖ τύχει δεδόχ[θ]αι [τῆι φυλῆι ἐπαινέ]-
[σ]αι τοὺς βουλευτὰ[ς] τῆ[ς Αἰγεῖδος φυλῆς τοὺ]-
[ς] ἐπὶ Διοτίμου ἄ[ρχ]ο[ντος καὶ στεφανῶσαι]
αὐτοὺς χρυσῶι στε[φάνωι κατὰ τὸν νόμον]
[φ]ιλοτιμίας ἕνεκα [τῆς εἰς τὴν φυλήν, δοῦναι]
15
δὲ αὐτοῖς [κ]αὶ ε[ἰς θυσίαν τοὺς ἐπιμελητὰς]
[τ]οὺς ἐπιμελησ[ομένους τῆς φυλῆς — — — — —]
[․․․] δραχμὰς εἰ[ς — — — — — — — — — — —]
[․․5․․]ς ὅσον ἐλ[— — — — — — — — — — — —]
[․․5․․]ατος βο[— — — — — — — — — — — — —]
20
[․․5․․] ἀναθ[ημα — — — — — — — — — — — —]
          vacat
[Φηγα]ιεῖ[ς]                 column II
[— — —]κλῆ[ς — — — —]            lost
[— — — —]πο[— — — —]
24
               ΤΕΛΟΣ